Cudzy znak towarowy - czy można z niego skorzystać? Cudzy znak towarowy - czy można z niego skorzystać? Znak towarowy to wizytówka każdej firmy, a jeśli jest rozpoznawalny to jest szczególnie narażony na to, że wiele podmiotów chciałoby z niego skorzystać. Trudno wyobrazić sobie firmę Apple bez charakterystycznego nadgryzionego jabłka czy Nike bez prostego znaczka  “łyżwy” (pot. swoosh) - prostego, ale jednego z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Akurat te znaki towarowe są warte miliardy, ale inne, nawet mniej rozpoznawalne, też mają nie małą wartość, która z czasem wzrasta. Nic więc dziwnego, że nie każdy właściciel znaku towarowego chce się nim dzielić. Czy cudzy znak towarowy można wykorzystać?

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to element majątku przedsiębiorstwa - symbol, który jest wizytówką firmy i pozwala wyróżnić towary lub usługi konkretnej firmy na rynku. Jego rozpoznawalność świadczy o tym, że przedsiębiorstwo cieszy się wśród klientów renomą i zaufaniem.

Prawa właściciela znaku towarowego

Rozważając możliwość wykorzystania cudzego znaku towarowego, nie sposób nie rozpocząć od praw, jakie posiada jego właściciel. Właścicielem znaku towarowego jest podmiot, który:

 • zlecił wytworzenie znaku towarowego i stosuje go w celu odróżnienia swoich produktów lub usług od innych, podobnych;
 • zarejestrował go w Urzędzie Patentowym i otrzymał potwierdzenie rejestracji.

Właściciel znaku towarowego może z niego dowolnie korzystać w celach zawodowych lub zarobkowych przez 10 lat (ten okres może być przedłużany). M.in. ma on możliwość:

 • posługiwaniu się znakiem w celach reklamowych,
 • umieszczać znak towarowy na materiałach promocyjnych, dokumentach, formularzach korespondencyjnych i stronie internetowej firmy,
 • oznaczać znakiem sprzedawane towary lub świadczone usługi,
 • umieszczać znak na towarach objętych ochroną i wprowadzać ich do obrotu gospodarczego.

Konsekwencje naruszenia praw właściciela znaku towarowego W przypadku gdy ktoś naruszyłby prawa właściciela znaku towarowego lub wyrządził mu szkodę, właściciel znaku może:

 • żądać zaniechania naruszenia,
 • żądać odszkodowania na zasadach ogólnych (kto wyrządził szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia, lub na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, a jeżeli naruszenia dokonał przedsiębiorca - ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
 • wysunąć roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści.  

Cudzy znak towarowy - kto i na jakich zasadach może skorzystać?

W polskich przepisach wyróżnia się pojęcie wyczerpania prawa do znaku towarowego, co oznacza, że w niektórych sytuacjach można posługiwać się znakiem bez kupowania licencji. Są to sytuacje, w których spełniono łącznie dwa warunki:

 • towar oznaczony znakiem towarowym, został legalnie wprowadzony do obrotu przez właściciela znaku lub za jego zgodą (także na podstawie licencji),
 • towar został faktycznie wydany.
Uwaga! Wyczerpanie ochrony znaku towarowego ma miejsce, jeśli właściciel znaku wprowadzi towar nim oznaczony na rynek któregoś z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak nie oznacza to, że znaku może używać każdy w dowolnej sytuacji. Aby nastąpiło wyczerpanie prawa do znaku towarowego, towar wypuścić musi wyłącznie właściciel znaku towarowego (który nabył prawo własności w drodze sprzedaży, zamiany czy też darowizny).

Kiedy nie wolno używać cudzego znaku towarowego?

W określonych ustawowo sytuacjach można używać cudzego znaku towarowego. Istnieją również przypadki, w których używanie cudzego znaku jest zabronione:

 • nie jest dozwolone naruszanie wypracowanej marki znaku (jeśli sprzedajemy konkretny towar, możemy umieścić jego znak na swojej stronie internetowej lub na wystawie sklepu, ale nie w ośmieszającym lub obrażającym kontekście),
 • cudzy znak towarowy nie może być wykorzystywany do sprzedaży zniszczonych, przeterminowanych lub z innych powodów nie nadających się do użytku towarów jako pełnowartościowych,
 • granicę używania znaku towarowego może również wyznaczyć jego właściciel (np. wycofując przedmiot ze sprzedaży i zakazując używania znaku).

Zobacz też:

Rozwiązanie umowy na czas określony