Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników może dokonać zawieszenia działalności gospodarczej na okres nieokreślony, lecz nie krótszy niż 30 dni. W trakcie zawieszenia działalności mimo, że podatnik zwolniony jest kilku obowiązków, przykładowo z wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, może być zobowiązany do skorygowania sprzedaży w okresie zawieszenia. W związku z czym pojawia się wątpliwość, czy można wystawić fakturę korygującą w trakcie zawieszenia działalności? Otóż, w art. 25 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców wskazane zostało iż podczas zawieszenia działalności gospodarczej podatnik może:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  • przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Oraz ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Jak również wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, w trakcie zawieszenia działalności nie można wykonywać ani osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym podatnik może podejmować działania, które mają na celu zachowanie czy zabezpieczenie źródła przychodów. Jednakże od reguły jest jeden wyjątek, mówiący iż należy dopełnić obowiązki rozpoczęte przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Więc, w sytuacji gdy faktura pierwotna została wystawiona w okresie przed zawieszenia faktury to wówczas możliwe jest sporządzenie w trakcie zawieszenia działalności faktury korygującej.