Wielu przedsiębiorców pod koniec roku podatkowego zobowiązanych jest do sporządzenia remanentu końcowego. W związku z czym w poniższym artykule opisujemy jak sporządzić prawidłowo spis z natury na koniec roku. Czy spis z natury na koniec roku trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania urząd skarbowy o sporządzonym remanencie na 7 dni przed jego przeprowadzeniem tylko w sytuacji gdy:

 • spis z natury jest związany z likwidacją działalności gospodarczej
 • spis z natury został sporządzony w trakcie roku

W sytuacji sporządzania tylko remanentu początkowego i końcowego nie ma obowiązku jego nigdzie zgłaszania. Przedsiębiorca ma tylko obowiązek przechowywania sporządzonych remanentów przez okres 6 lat na wypadek kontroli urzędu skarbowego. W jaki sposób przygotować spis z natury na koniec roku? Spis z natury powinien być dokonywany na arkuszach spisu z natury, który np. można pobrać z artykułu: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem . Powinien być on sporządzony na dzień 31 grudnia. Jakie elementy powinien obejmować spis z natury na koniec roku? Remanent powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27 (m.in. towarów handlowych i materiałów),
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • wartość pomniejszenia, o którym mowa w § 29 (pomniejszenie kosztów w związku z nieopłaconymi wydatkami art. 24d), ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie,
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Jak wprowadzić spis z natury na koniec roku w systemie wfirma.pl ? Sporządzony uprzednio na papierze remanent końcowy wprowadzimy w zakładce: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT. W oknie, które się pojawi, należy wybrać rodzaj remanentu (Remanent końcowy), odpowiednią datę (31 grudnia) oraz wpisać jego wartość na podstawie sporządzonego poza systemem spisu. Spis z natury na koniec roku - jaki ma wpływ na podatek dochodowy? Różnica pomiędzy remanentem początkowym i końcowym ma wpływ na wysokość dochodu:

 • powiększa się dochód o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego a początkowego --> jeżeli wartość remanentu końcowego > wartość remanentu początkowego;
 • obniża się dochód o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego a końcowego --> jeżeli wartość remanentu końcowego < wartość remanentu początkowego.

Zerowy spis z natury ma koniec roku Remanent końcowy oraz początkowy powinien być sporządzany co do zasady zawsze nawet w przypadku nie posiadania składników majątku, które należałoby uwzględnić w remanencie. Wówczas w takiej sytuacji należy na sporządzonym remanencie wprowadzać adnotację: "Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności wynosi 0 zł".