Posiadam kilka faktur sprzedaży, które nie zostały opłacone przez kontrahenta. Obecnie sąd wydał postanowienie o upadłości dłużnika. Czy w tej sytuacji ulga na złe długi mi przysługuje i czy mogę skorygować podatek VAT należny z tych faktur?


Anna, Tarnobrzeg


Wymagania dotyczące możliwości skorzystania z ulgi na złe długi zostały objaśnione w art. 89a ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią, przedsiębiorca ma prawo skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek VAT należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.
Przy czym nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną w sytuacji, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego na umowie lub fakturze.
W myśl tego przepisu, korekta VAT należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.
Podatnik może skorzystać z ulgi za złe długi, pod warunkiem, że spełni łącznie wszystkie wytyczne, określone w art. 89a ust. 2:

  • dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty podatku VAT, wierzyciel i dłużnik są podatnikami VAT czynnymi, a dłużnik nie powinien być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego;
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona. 

W przypadku podatnika, którego dłużnik znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, nie można dokonać korekty podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego z faktury sprzedaży. Ulga na złe długi nie może mieć zastosowania, jeśli podatnik nie spełnił łącznie warunków wskazanych w ustawie.
Stanowisko to może potwierdzić indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 czerwca 2018 r. o numerze 0111-KDIB3-1.4012.256.2018.I.ICz:
“(...) W dniu 25 października 2017 r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość dłużnika Wnioskodawcy. W tej sytuacji po dniu 25 października 2017 r. nie jest możliwe skorzystanie przez Wnioskodawcę z ulgi na złe długi w odniesieniu do niespłaconych należności (...).
Jak wynika z wniosku sporządzonego w dniu 18 marca 2018 r. Wnioskodawca dopiero zamierza dokonać korekt deklaracji VAT-7 za miesiące maj i czerwiec 2017 r. i skorzystać z ulgi przysługującej mu na podstawie art. 89a ustawy o VAT.
W tej sytuacji nie jest możliwe skorzystanie przez Wnioskodawcę z ulgi na złe długi w odniesieniu do niespłaconych należności (...) , bowiem z uwagi na ogłoszoną w dniu 25 października 2017 r. upadłość dłużnika Wnioskodawcy, nie będą spełnione wszystkie przesłanki wynikające z art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, warunkujące zastosowanie regulacji przewidzianej w art. 89a ust. 1 ustawy o VAT. (...)”.