Udostępniłem na teren budowy grupę swoich pracowników innej firmie. Nie wiem jak wystawić fakturę VAT za tę usługę. Czy podlega ona odwrotnemu obciążeniu? Czy wynajęcie pracowników trzeba opodatkować według stawki 23% VAT?

Krystian, Leszno

Według art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, odwrotne obciążenie należy zastosować, gdy łącznie spełnione są warunki, tj.:

  • świadczone są usługi z załącznika nr 14 ustawy o VAT,
  • nabywcą usługi jest podatnik VAT,
  • wykonawcą usługi jest podatnik VAT, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  • wykonawca usługi świadczy je jako podwykonawca (zgodnie z art. 17 ust. 1h). 

Załącznik nr 14 (pozycje 2-48) zawiera zamknięty katalog usług, które według PKWiU podlegają procedurze odwrotnego obciążenia, gdy usługi te są świadczone przez podwykonawców. Usługa wynajęcie pracowników na teren budowy znajduje się pod symbolem 78.30.19.0 PKWiU - Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego personelu, gdzie indziej niesklasyfikowanego. Nie znajduje się ona w załączniku nr 14 do ustawy, zatem procedura odwrotnego obciążenia nie znajdzie w tym przypadku zastosowania. Podatnik powinien wystawić fakturę VAT na zasadach ogólnych ze stawką 23% VAT.

Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej nr 0114-KDIP1-2.4012.6.2017.1.PC z dnia 31.03.2017 r., w której czytamy:
“(...) Wnioskodawca wskazał, że usługi udostępniania pracowników na terenie budowy klasyfikuje wg PKWiU pod numerem 78.30.19.0 – jako pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego personelu, gdzie indziej niesklasyfikowanego. Natomiast w załączniku nr 14 do ustawy nie zostały wymienione ww. usługi związane z udostępnianiem pozostałego personelu, gdzie indziej niesklasyfikowanego. Zatem skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie stanowią usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy jako te, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, to tym samym w analizowanej sprawie nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przepis ten ma zastosowanie bowiem jedynie w odniesieniu do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy świadczonych przez podwykonawcę. W związku z powyższym świadczona usługa udostępniania pracowników na terenie budowy nie będzie wpisywała się w mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa (zleceniodawca). Ponadto przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nie zawierają szczególnych preferencji podatkowych, polegających na zastosowaniu zwolnienia lub obniżenia stawek podatku w odniesieniu do przedmiotowych usług. W konsekwencji do świadczonych usług udostępniania personelu na terenie budowy należy zastosować podstawową stawkę VAT 23% w myśl art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy (...).