Praca przy komputerze Praca przy komputerze

Na podstawie umowy najmu dozwolone jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Czy w takim razie jest konieczność zgłaszania tego właścicielowi wynajmowanego przez nas mieszkania?

Adres firmy w CEIDG

Osoba fizyczna, która rejestruje działalność gospodarczą, składa formularz CEIDG-1. W formularzu zaznacza informację dotyczące adresu siedziby firmy, adresu korespondencji oraz adresy dodatkowych miejsc prowadzenia działalności. W momencie prowadzenia firmy w wynajmowanym lokalu nasuwa się pytanie, czy musimy posiadać zgodę właściciela na dokonanie rejestracji firmy?

CEIDG - podstawa dokonania wpisu

Zasady dotyczące wpisu do rejestru CEIDG możemy znaleźć w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Wpis ma charakter deklaracji prowadzenia działalności i nie jest decyzją administracyjną, która określa miejsce i siedzibę wykonywania działalności. Warto tu wspomnieć,  że organ ewidencyjny nie kontroluje ani nie ingeruje w stosunki cywilnoprawne, jakie przedsiębiorca posiada z innymi podmiotami czy osobami prawnymi.

Art. 33 stanowi, że dane podane na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 są prawdziwe. W związku z tym zgłaszane dane powinny być prawdziwe i pozostawać w zgodzie ze stanem rzeczywistym.

Art. 33 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej “Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.”

W przypadku kiedy podamy nieprawidłowe dane organ ewidencyjny może wykreślić nas z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Prawo to wynika wprost z art. 35 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

“ust. 1. W przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. ust. 2. Jeżeli, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.”

Tytuł prawny pozwalający na korzystanie z lokum

Mimo że organ ewidencyjny nie analizuje tytułu prawnego do zgłoszonej siedziby firmy, to przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny pozwalający mu na korzystanie z lokalu. Dokumentem tym może być akt prawa własności, umowa najmu, akt potwierdzający użytkowanie wieczyste itp.

Podsumowanie

Na etapie rejestracji do CEIDG nie ma konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w jakiej zgłoszono siedzibę firmy. Jednakowoż składający wniosek rejestracyjny, powinien pamiętać o obowiązku podawania informacji zgodnych ze stanem faktycznym i z obowiązującym prawem. Katalog Stron Internetowych Gorący Katalog HotLink

 

 

Katalog Stron Zobacz też:

Świadczenia socjalne Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Lista obecności