Prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych formach jest równoznaczne ze zgłoszeniem ich do odpowiedniego rejestru - dla jednych z nich jest to CEiDG, do założenia innych konieczny jest wpis do KRS.  

Czym jest KRS?

KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, to spis wskazanych w ustawie podmiotów, prowadzony przez sądy powszechne i Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzieli się na trzy części:

 • rejestr przedsiębiorców,
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.  

Dane umieszczone w KRS-ie są jawne i każdy ma do nich dostęp (wyjątkiem są informacje, które można znaleźć w dziale czwartym rejestru, czyli między innymi wiadomości o zaległościach podatkowych i składkach na ubezpieczenie zdrowotne). Ponadto obowiązuje w stosunku do nich domniemanie prawdziwości, czyli przyjmuje się z góry, że są one prawdziwe. Na przedsiębiorców nakłada to przede wszystkim obowiązek kontrolowania wpisów pod kątem zgodności z prawdą, ponieważ jeśli osoba trzecia użyje danych pochodzących z rejestru, a będą one nieaktualne lub mylne, odpowiedzialność ponosi osoba, która podlegała wpisowi do KRS.  

Wpis do KRS - kto mu podlega?

Katalog podmiotów, które mają obowiązek dokonać wpisu do KRS, zawiera art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie wszyscy prowadzący działalność gospodarczą muszą się w nim zarejestrować - zobowiązane są do tego:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje gospodarki budżetowej.

Do KRS muszą się także wpisać inne osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wpis do KRS na wniosek podmiotu

O wpis do KRS powinien starać się sam podmiot zobowiązany do tego przepisami ustawy, jedynie w wyjątkowych sytuacjach to sam organ rejestrowy dokonuje wpisu. Wniosek o wpis do KRS powinien zostać złożony na odpowiednim formularzu, stosownym do formy prowadzenia działalności.   

Wpisu do KRS można dokonać w formie papierowej (na formularzu - także jeśli jest to wydruk ze strony internetowej sądu lub kserokopia) lub w formie elektronicznej, z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Rejestrację należy opłacić - konieczne jest wniesienie opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie rejestracji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Termin do wniesienia wniosku o wpis do KRS wynosi - jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej - 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Niedopełnienie obowiązków rejestrowych - odpowiedzialność

Przedsiębiorca zobligowany do dokonania wpisu do KRS musi dopełnić tego obowiązku pod rygorem grzywny. Karę wymierza sąd rejestrowy, który uprzednio wzywa podmiot do dokonania wpisu.  Jeżeli mimo nałożenia grzywny przedsiębiorca wciąż nie dokona wpisu, sąd może orzec o jego likwidacji i ustanowić likwidatora.

Polecamy:

Blog - A Ty ? Blog - Czas biznesu Blog - Dyx Blog - Samodzielna windykacja Blog - Kpir Blog - Ptfodn Blog - Pomoc-deminimis Blog - Serwis Prawa Blog - Serwis Prawa 24