Fakt, iż odsetki od kredytów zaciąganych w celu finansowania potrzeb firmowych mogą - przy spełnieniu określonych warunków - stanowić koszt uzyskania przychodu, jest raczej powszechnie znany. W przypadku jednego z możliwych przedmiotów finansowania pojawiają się jednak wątpliwości - chodzi tu o pożyczkę z przeznaczeniem na zakup lokalu, który służy jednocześnie celom prywatnym, jak i firmowym.

Bardzo wielu właścicieli małych firm decyduje się na wykorzystywanie części lokalu prywatnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie to jest mniej kosztowne niż wynajęcie osobnego miejsca do pracy i co więcej, w takim wypadku istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu również wydatków ponoszonych na eksploatację mieszkania (w przypadku mediów, czy też usług telekomunikacyjnych właściwe jest proporcjonalne rozliczanie).

Dodatkowo, przedsiębiorcy przysługuje prawo do wprowadzenia firmowej części lokalu do ewidencji środków trwałych firmy. W takim przypadku pojawia się kolejna możliwość, wspomniana na początku - właściciel firmy do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć także odsetki od kredytu, zaciągniętego na potrzeby działalności gospodarczej. Najważniejszym warunkiem, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z tego prawa, jest opłacenie odsetek. Co więcej, w ich przypadku nie można posługiwać się ustalonym harmonogramem spłat, ale rzeczywistymi dowodami zapłaty.

W kwestii kredytów zaciąganych na sfinansowanie zakupu lokalu, który służy zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych, przedsiębiorcy wciąż mają jednak pewne wątpliwości. Nie jest bowiem do końca jasne, czy takie zobowiązanie może zostać uznane za służące uzyskaniu przychodu bądź też zabezpieczeniu lub utrzymaniu jego źródła - czyli zgodne z definicją firmowego kosztu.

W interpretacjach organów podatkowych została przyjęta jedna linia orzecznicza - zgodnie z nią, odsetki od kredytu poniesionego na sfinansowanie zakupu lokalu prywatnego, ale wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej, częściowo mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Kwotę możliwą do zaksięgowania ustala się na podstawie proporcji pomiędzy firmowym i prywatnym fragmentem mieszkania.

Należy zaznaczyć, iż bezpośrednio w kosztach mogą znaleźć się wyłącznie te odsetki, które opłacone zostały już po przekazaniu lokalu bądź jego części do użytkowania w działalności. Natomiast opłaty poniesione przed tą datą będą powiększały wartość początkową środka trwałego.

W związku z powyższym, jeżeli odsetki będą zwiększały wartość początkową lokalu w takiej sytuacji przedsiębiorca jest zobowiązany dodać ich wartość do wartości początkowej środka trwałego. Wydatek taki znajdzie się wobec tego w kosztach, wraz z comiesięcznym odpisem amortyzacyjnym, księgowanym wśród innych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Natomiast w przypadku, gdy odsetki płacone są już po wprowadzeniu lokalu do środków trwałych, do ich zewidencjonowania używa się dowodu wewnętrznego. Na dokumencie takim powinna znaleźć się data, kwota, rodzaj wydatku oraz podpis. Dodatkowo przedsiębiorca musi pamiętać, że sam dowód wewnętrzny nie stanowi dokumentu księgowego. Wobec tego, wraz z nim w dokumentacji firmy powinno znaleźć się potwierdzenie zapłaty w postaci np. wyciągu z konta bankowego, z wyliczeniem proporcji odsetek przypadających na część firmową lokalu. Wartość opłaconych odsetek ujmuje się w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki.