Zawsze, gdy następuje zmiana prawa podatkowego, pojawiają się liczne problemy związane z ich interpretacją. Wówczas pomocne w ich rozwiązywaniu stają się opracowania tematu tworzone przez Ministerstwo Finansów bądź wynikające z orzecznictwa sądowego. Jedną z niejasny sfer stało się używanie na fakturze sformułowania “data sprzedaży”. Czy w 2014 roku dopuszcza się zamieszczanie takiego sformułowania na dokumencie sprzedaży czynnego podatnika VAT?

Faktura w odsłonie 2014 roku

Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług przyniosła definicję faktury, określoną jako:

“(...) dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”.

Elementy faktury zostały wymienione w art. 106e omawianej ustawy. Kłopotliwy dla wielu okazał się zapis mówiący o tym, że faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Szczególnie, że przed nowelizacją przepisów w kwestii wystawiania faktur VAT w użyciu było sformułowanie “data sprzedaży”.

Pojęcie sprzedaży zostało opisane w art. 2 ust. 22:

“(...) rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów”.

Data sprzedaży jest więc niczym innym, jak określonym, konkretnym momentem jej dokonania (czyli dostawy towarów lub świadczenia usług).

Data sprzedaży a orzecznictwo

O kwestii używania na dokumentach sprzedaży sformułowania “data sprzedaży” mówiono już na początku 2013 roku, gdy rozpoczęto wprowadzanie ważnych modyfikacji w materii części składowych faktury. Niejasności pojawiły się na skutek nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów m.in. w sprawie wystawiania faktur, które wówczas było głównym aktem prawnym normującym sprawę wystawiania faktur. Wobec pojawiających się wątpliwości ze strony zdezorientowanych podatników organy skarbowe wydały kilka interpretacji indywidualnych, mówiących o tym, że używanie sformułowania “data sprzedaży” jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej (sygn. ILPP2/443-10/13-2/AKr) z 2 kwietnia 2013 r. stwierdził:

“Fakturę, w której podatnik zamiast »daty dokonania<< posłuży się sformułowaniem »data sprzedaży<< nie można uznać za nieprawidłową. Natomiast nie powinna być wskazywana »data sprzedaży<< w przypadku, gdy mamy do czynienia z »datą zakończenia<<, czyli sprzedaży wykonywanej w sposób ciągły, gdy przepisy podatkowe określają ich datę dokonania na dzień wcześniejszy niż dzień faktycznego ich zakończenia.

Reasumując, zwrot »data sprzedaży<< jest tożsamy z określeniem »data dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi<<, pod warunkiem, że data opisana na fakturze, jako »data sprzedaży<< będzie faktycznie odnosić się do daty dokonania dostawy lub wykonania usługi. W konsekwencji, fakturę w której Wnioskodawca posłuży się sformułowaniem »data sprzedaży<< w odniesieniu do »daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi<< nie można uznać za błędną.”

Według tego stanowiska sformułowanie “data sprzedaży” jest nieprawidłowe wyłącznie w sytuacji sprzedaży, która jest realizowana w sposób ciągły.

Takie podejście odczytać można również z interpretacji indywidualnej z 24 maja 2013 r. (sygn. IPPP2/443-300/13-2/DG) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

“Wydaje się, że określenia »data dokonania dostawy towarów<<, »data zakończenia dostawy towarów<<, oraz »data wykonania usługi<< odnoszą się do daty sprzedaży. Sprzedaż bowiem to, zgodnie z art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Data sprzedaży zaś, to nic innego jak określony, konkretny moment dokonania takiej sprzedaży (tj. dostawy towarów czy świadczenia usług). Jeżeli więc na fakturze widnieje określenie »data sprzedaży<<, to należy uznać je za określenie tożsame z »datą wykonania usług<< czy »datą dostawy towarów<<, gdyż w rzeczywistości sprowadzają się one do tego samego konkretnego momentu dokonania transakcji jaką jest sprzedaż. Tym samym, użycie na fakturze określenia data sprzedaży, która odpowiada dacie wykonania usługi lub dostawy towarów, nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa podatkowego, a faktury tak sporządzone należy uznać za prawidłowe.”

Obowiązkowe elementy faktury - data sprzedaży

W art. 106e Ustawy o podatku od towarów i usług znajdziemy wymienione wprost elementy oraz wyrazy obowiązkowe dla faktury. W grupie obligatoryjnych słów na dokumencie sprzedaży znalazły się m.in. takie sformułowania, jak “metoda kasowa” czy “odwrotne obciążenie”. Zapisane w dokładnym brzmieniu wskazanym przez przepisy, są one w określonych przypadkach (art. 106e ust. 1 pkt 16 i 18) konieczne. Z kolei jeśli chodzi o inne dane - np. dotyczących dat - w ustawie są regulacje, które nie określają opisu konkretnego pola, ale wskazują jaka powinna być jego właściwa zawartość informacyjna.

Na potwierdzenie tej tezy warto przytoczyć przykład rabatu - ten wyraz regularnie jest umieszczany na fakturach, chociaż sama ustawi mówi że faktura powinna zawierać:

“kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto”.

Zamiast tak rozbudowanego opisu pola umieszcza się najczęściej samo słowo “rabat”.

Podobnie rzecz prezentuje się w przypadku wymienionego w ustawie obligatoryjnego elementu “suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku". W rzeczywistości nie jest to traktowane jako dokładny opis pola fakturze, lecz jako informacja płynąca z dokumentu. Z jakiego powodu zatem w kwestii “daty sprzedaży” miałoby to wyglądać inaczej?

Data sprzedaży na fakturze - konkluzja

Księgowość Online

Opieka ekspertów księgowych

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Z omawianych interpretacji organów skarbowych wynika, że data sprzedaży może być utożsamiana z opisami “data dostawy towarów” lub “data wykonania usługi”. Obowiązujące regulacje nie dają więc powodu do rezygnacji ze stosowania tego sformułowania. Pod opisem data sprzedaży możemy bowiem odczytywać zapis poruszający kwestię daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty - znajdujący się w omawianym art. 106b ust. 1 pkt 4 - jeżeli oczywiście taka data została określona i jest różna od daty wystawienia faktury.