Sprowadzanie towarów z zagranicy, czy korzystanie z usług poza terytorium kraju, jest zjawiskiem powszednim. Kiedy faktura wystawiona jest w obcej walucie i opłacamy ją również w walucie obcej, w innym terminie niż jej data wystawienia, możemy mieć do czynienia z różnicami kursowymi. Z tego artykułu dowiesz się czym charakteryzują się dodatnie różnice kursowe.

Czym są różnice kursowe?

Różnice kursowe to różnica, która powstaje między wartością faktury a wartością zapłaty w przeliczeniu na PLN. Różnice kursowe mogą powstawać zarówno przy zakupie, jak i sprzedaży.

Kiedy powstają dodatnie różnice kursowe?

W przypadku zakupu, dodatnie różnice kursowe powstają w momencie, kiedy wartość wydatku, który ponieśliśmy, wyrażonego w PLN według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury, jest wyższa od wartości zapłaty, w przeliczeniu na PLN wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dokonanie zapłaty. W przypadku sprzedaży dodatnie różnice kursowe występują, kiedy wartość wystawionej faktury w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury, jest niższa od wartości faktycznie opłaconej, obliczonej wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego zapłatę.

Jak obliczamy różnice kursowe?

  • Zakup
  1. Ustalamy wartość faktury wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury
  2. Ustalamy wartość zapłaty za fakturę wg średniego kursu NBP z dnia roboczego przed dokonaniem zapłaty.
  3. Od kwoty z pkt. 1 odejmujemy kwotę z pkt. 2
  • Sprzedaż
  1. Przeliczamy wartość przychodu po kursie z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
  2. Ustalamy wysokość zapłaty w przeliczeniu na złotówki. Jeśli zapłaty dokonano z konta walutowego, wtedy bierzemy pod uwagę dzień zapłaty. Jeśli zapłaty dokonano w walucie obcej, wtedy przeliczamy kwotę na PLN wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie zapłaty.
  3. Od kwoty z pkt. 2 odejmujemy kwotę z pkt.1

Jak zaksięgować dodatnie różnice kursowe w KPiR w serwisie wFirma?

Dodatnie różnice kursowe księgujemy poprzez zakładkę PRZYCHODY >> INNE PRZYCHODY >> POZOSTAŁE (DW). Zostaną one ujęte w kolumnie 8 KPiR – Pozostałe przychody. Do dokumentu DW należy dołączyć potwierdzenie zapłaty, kopie faktur oraz tabele kursowe NBP.

Dodatnie różnice kursowe przy ryczałcie

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dodatnie różnice kursowe księgujemy tylko w przypadku sprzedaży. Różnice kursowe podlegają opodatkowaniu, takiemu samemu, które dotyczyło wykonanej usługi czy dostawy towarów z danej transakcji. Różnice ujmujemy w odpowiedniej kolumnie Ewidencji Przychodów, pod stawką podatku, właściwą dla wykonanej usługi w zależności od rodzaju przychodu, w dacie wpływu pieniędzy na konto bankowe. Obliczanie różnic kursowych w przypadku ryczałtu, odbywa się na takich samych zasadach, jak opisano w schemacie sprzedaży, podanym wyżej. Przykład 1. Pan Wojciech kupił piłę motorową od kontrahenta z USA. Faktura została wystawiona w dniu 10.06.2017 r. na kwotę 250 dolarów. Pan Wojciech zapłacił za fakturę 13.07.2017 r. Czy u Pana Wojciecha będą występowały dodatnie różnice kursowe?

  • Obliczamy wartość faktury w złotówkach, wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (09.06.2017 r. 1 dolar - 3,7465 zł).250 euro x 3,7465 zł = 936,63 zł
  • Obliczamy wartość faktury w złotówkach wg średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty (12.07.2017 r. 1 dolar - 3,7034 zł).250 euro x 3,7034 zł = 925,85 zł

936,63 zł  - 925,85 zł  =  10,78 zł W przypadku tej transakcji Pan Wojciech musi zaksięgować przychody w postaci dodatnich różnic kursowych. Należy ująć je poprzez dowód wewnętrzny w Ewidencji Przychodów.