Pracodawca może stworzyć dofinansowanie do wypoczynku zatrudnionych pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów. Wsparcie to może pochodzić z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a nawet ze środków obrotowych firmy. W zależności od źródła jego pochodzenia, wysokości oraz przeznaczenia, udzielenie takiej pomocy wywoła różne skutki podatkowo-składkowe.

Fundusz lub świadczenie urlopowe

ZFŚS tworzą pracodawcy, którzy:

  • według stanu na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;

  • prowadzą działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Uwaga!

Zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia danego roku pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe.

Koszty podatkowe pracodawcy

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć:

  • wpłacone kwoty odpisów na ZFŚS,

  • wypłacone kwoty świadczeń urlopowych.

Uwaga!

Wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o ZFŚS, nie można uznać za koszty uzyskania przychodu.

Dofinansowanie do wypoczynku pracownika a podatek dochodowy

Za przychód ze stosunku pracy można uznać każdą wypłatę pieniężną oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty, niezależnie od źródła finansowania tych wypłat i świadczeń. W rezultacie oznacza to, że opodatkowaniu podlega cała kwota dofinansowania, pochodząca ze środków obrotowych pracodawcy. Za wolną od podatku dochodowego można natomiast uznać wartość otrzymanych przez zatrudnionego świadczeń rzeczowych i pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, pod warunkiem, że łączna wysokość nie przekracza w roku podatkowym 380 zł.

Uwaga!

Znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (bony, talony i inne) nie są traktowane jako świadczenia rzeczowe.

Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (wczasy, kolonie, obozy i zimowiska, pobyt w sanatorium itp. oraz przejazdy związane z wypoczynkiem) są w całości zwolnione od podatku, jeśli dofinansowanie pochodzi z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku korzystania z innych źródeł - jak środki obrotowe pracodawcy - ulga dotyczy tylko kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł.

Dofinansowanie do wypoczynku zatrudnionych pracowników a składki ZUS

Dofinansowanie do wypoczynku zatrudnionych pracowników lub ich rodzin dokonane ze środków ZFŚS nie podlega oskładkowaniu. Wprost przeciwny skutek powstaje w sytuacji, gdy dopłaty pochodzą ze środków obrotowych pracodawcy, niezależnie od kwoty i przeznaczenia.

Uwaga!

Świadczenia urlopowe nie podlegają składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Poniższa tabela stanowi podsumowanie kwestii podatkowo-składkowych dofinansowania do wypoczynku pracowników i ich rodzin przez pracodawcę.

Źródło pochodzenia kwoty dofinansowania do wypoczynku pracownika:

PODATEK DOCHODOWY

SKŁADKI ZUS

  • ze środków obrotowych pracodawcy

- cała kwota dopłaty podlega opodatkowaniu

- wartość dofinansowania stanowi podstawę wymiaru składek społecznych, niezależnie od innych czynników

  • z funduszu

- zwolnienie z podatku dotyczy kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł

- nie podlega oskładkowaniu

Ustalając podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, należy kierować się tymi samymi regułami.