Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika. W celu uzyskania dofinansowania konieczne jest zarejestrowanie pracownika przez pracodawcę w ewidencji PFRON. Rejestracji dokonuje się poprzez złożenie pierwszego wniosku.

Dofinansowanie z PFRON

Artykuł 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje kwestie związane z udzielaniem dofinansowania z PFRON.

Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy:

 • prowadzą zakład pracy chronionej,
 • zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
 • na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczyli kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Katalog stron Katalog Stron Taxi Poznań dofinansowanie z pfron

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych, które przebywają na bezpłatnych urlopach oraz osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione:

 • na umowę o pracę w celu przygotowania do wykonywania zawodu,
 • lecz przebywają na urlopach wychowawczych,
 • lecz odbywają służbę wojskową lub zastępczą,
 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • lecz nie świadczą pracy, ponieważ uzyskali świadczenia rehabilitacyjne,
 • lecz przebywają na urlopach bezpłatnych.

Cały artykuł znajduje się na : Dofinansowanie z pfron.