Dokumentacja firmowa jest najistotniejszym elementem w prowadzeniu księgowości. Tworząc ją kierować trzeba się nie tylko przyjętymi normami, ale także wytycznymi ustaw i rozporządzeń. W jaki sposób należycie konstruować pisma urzędowe i dokumenty sprzedażowe?

Dokumenty w firmie - jakie są rodzaje?

Oficjalne pisma
 
Wszystkie pisma oficjalne, tworzone przez przedsiębiorstwo, oprócz odpowiedniej budowy językowej, zawierać powinny także niezbędne informacje, które posłużą do identyfikacji danej firmy i osoby sporządzającej pismo, tj.:
 • podpis oraz stanowisko osoby wystawiającej pismo
 • opcjonalnie w pismach kierowanych do instytucji państwowych numer NIP, REGON
 • informację do kogo dane pismo jest kierowane
 • telefon kontaktowy
 • nazwę i adres firmy
Faktury Polskie przepisy prawne dopuszczają możliwość wystawiania 6 rodzajów faktur:
 • faktury VAT
 • faktury końcowej (rozliczeniowej)
 • faktury korygującej
 • faktury zaliczkowej
 • faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych)
 • faktury pro forma (przedwstępnej)
Bez względu na jej rodzaj, faktura VAT zawierać powinna takie informacje jak:
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów albo wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegającym opodatkowaniu
 • NIP sprzedawcy i nabywcy
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • wartość sprzedaży towarów albo wykonanych usług wraz z kwota podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku albo zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • stawki podatku
 • wartość towarów albo wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż bez wartości podatku
 • cenę jednostkową towaru albo usługi bez kwoty podatku
 • nazwę towaru albo usługi
 • dzień, miesiąc i rok lub miesiąc i rok sprzedaży oraz datę wystawienia i numer porządkowy faktury wraz z jej typem
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyfrowo i słownie
 • imiona i nazwiska albo nazwy lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy a także ich adresy
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów albo rodzajów wykonanych usług