W przypadku prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów ujmowanie kosztów następuje w oparciu o rachunki oraz faktury. Istnieją jednak wyjątki kiedy wydatek może zostać udokumentowany przy użyciu paragonu.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów a paragon

W celu udokumentowania wydatku paragonem musi on posiadać:

 • datę oraz stempel jednostki, która go wydała,
 • ilość zakupionego towaru,
 • cena jednostkowa,
 • wartość całkowita zakupu.

Na odwrocie nabywca musi nanieść swoje dane tj.:

 • nazwa zakładu,
 • adres zakładu,
 • rodzaj zakupionego towaru.

Podatek VAT a paragon

W niektórych przypadkach udokumentowania wydatku paragonem przedsiębiorca będzie miał również prawo do odliczenia podatku VAT. § 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie faktur, które obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, za fakturę uznaje:

 • dokument za przejazd autostradą,
 • bilety jednorazowe na odległość nie mniejszą niż 50 km.

Bilety muszą być wystawione przez podmiot, który jest uprawniony do świadczenia usług przewozu osób. Dokument za przejazd autostradą oraz bilety muszą zawierać informacje tj.:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy sprzedawcy,
 • numer i datę wystawienia,
 • numer NIP sprzedawcy,
 • informacje, które pozwolą na identyfikację świadczonej usługi,
 • kwotę podatku,
 • kwotę należności.

Katalog sytuacji kiedy paragon może być dowodem księgowym jest zamknięty. Poza wymienionymi sytuacjami, nie ma możliwości ujęcia w kosztach na podstawie paragonu innych wydatków. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja w której paragon spełnia wymogi faktury uproszczonej.

Faktura uproszczona:

Na fakturze uproszczonej muszą się znajdować dane takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy podatnika,
 • numer NIP podatnika oraz nabywcy,
 • data wystawienia,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile jest różna od daty wystawienia faktury,
 • numer kolejny, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich rabatów, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • informacje pozwalające określić kwotę podatku VAT dla poszczególnych stawek podatku,
 • kwota należności ogółem.

Zobacz też:

z brutto na netto zwolnienie lekarskie urlop okolicznościowy

Katalog stron Katalogin.pl