Kontrola skarbowa -  struktury aparatu skarbowego

W strukturze aparatu skarbowego ma miejsce kontrola skarbowa. Aparat kontroli skarbowej, podobnie jak aparat poboru podatków, dzielimy na kilka związanych ze sobą organów administracyjnych. Urzędy kontroli skarbowej wykonują właściwe czynności kontrolne. Mieszczą się na terenie każdego województwa w Polsce. Na ich czele stoją dyrektorzy poszczególnych urzędów kontroli skarbowej. Ich zadaniem jest organizować funkcjonowania urzędu, dopasowywać plan kontroli i upoważniać inspektorów do przeprowadzenia kontroli. Nie mogą jednak ingerować w toku czynności kontrolnych. Dyrektor urzędu jest powoływany, na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, przez Ministra Finansów. Może on być tym samym inspektorem kontroli skarbowej. Inspektorzy skarbowi są jednoosobowymi i niezależnymi instytucjami kontroli skarbowej. Do ich podstawowych obowiązków należy rozpoczynanie postępowania kontrolnego na bazie potwierdzenia wydanego przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz pisemnego powiadomienia. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jest organem wyższego stopnia porównując do do inspektorów. Jego zadaniem jest wyznaczanie zadania kontroli skarbowej i organizowanie systemu informacyjnego. Jego siedziba ma miejsce w Ministerstwie Finansów. Pod niego podlegają wszystkie mniejsze jednostki kontrolne.