Przedawnienie zwrotu składek

Do niedawna płatnicy składek mogli ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek bezterminowo. Nowelizacje ustawy jednak przewidują termin 10 lat na ubieganie się o zwrot składek nadpłaconych. Dodatkowo ZUS będzie zobligowany do poinformowania płatnika o fakcie powstania nadpłaty, bez względu na jej wysokość. Termin przedawnienia liczy się od otrzymania przez płatnika zaświadczenia o nadwyżce lub od dnia złożenia formularza o ich zwrot. Po czasie 10 lat nastąpi przedawnienie. Według nowych przepisów płatnik ma także możliwość złożenia w ciągu okresu przedawnienia formularza o zaliczenie nadpłaconych składek na zobowiązania w przyszłości. Po zmianie przepisów bieg czasu przedawnienia może być zawieszony w kilku konkretnych okolicznościach. Może do tego dojść w sytuacji wydania decyzji dotyczącej niezależnie opłaconych składek, albo decyzji, która stwierdza brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom. To samo dotyczy sytuacji, jeśli wydanie decyzji zależy od decyzji zagadnienia wstępnego poprzez inny organ lub w przypadku śmierci płatnika. Jeżeli płatnik zmarł, przedawnienie ulega zawieszeniu od momentu uprawomocnienia się testamentu, nie później jednak niż dwa lata od daty jego śmierci.