Urząd skarbowy to najczęściej ingerująca w działalność zarówno właścicieli działalności gospodarczych, jak i wszystkich obywateli kraju, jednostka rządowej administracji poboru podatku w Polsce. Co tak naprawdę kontroluje urząd skarbowy i jakie ma ustawowe prawo wiążące w stosunku konsumentów? Najmniejszymi organami aparatu skarbowego o zasięgu regionalnym są urzędy skarbowe nadzorowane przez izby skarbowe. Placówki terytorialne mogą mieć strukturę działu, referatu albo stanowiska pracy. Na ich czele stoi zawsze naczelnik urzędu skarbowego. Natomiast, do podstawowych obowiązków tego aparatu należy:
 • prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i kar w zakresie określonym w Kodeksie Karnym Wykonawczym
 • rejestrowanie podatników i przyjmowanie deklaracji podatkowych
 • wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego i Kodeksu Karnego Skarbowego
 • podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin
 • orzecznictwo w pierwszej instancji w sprawach karnych skarbowych
 • przeprowadzanie kontroli podatkowej
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
 • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych
 • ustalenie i pobór podatków , jak również niepodatkowych należności budżetowych
 • wykonywanie zadań określonych poprzez odrębne przepisy i rozporządzenia

Zobacz też: Katalog stron internetowych