Składanie deklaracji podatkowej oraz opłacanie podatków w terminie to obowiązek każdego podatnika. Czy wiesz co grozi za niedopełnienie tego zobowiązania wobec fiskusa? Jak wygląda egzekucja podatku

Miękki początek

Podatnika, który w określonym terminie nie uregulował zobowiązania podatkowego, czeka na początek tzw. miękka windykacja. Po wykryciu niedopełnienia obowiązku przez podatnika, urzędnicy podejmują działania informujące oraz dyscyplinujące przekazując  podatnikowi informację o upływie terminu płatności podatku, wysokości i rodzaju odsetek za zwłokę oraz grożącej egzekucji administracyjnej. Podatnik może spodziewać się w tym czasie wiadomości email, ponaglającego smsa lub telefonu z urzędu.

Tego rodzaju metody  fiskus stosuje głównie dla podatników  rzetelnych lub sporadycznie zalegających z wpłatami podatków, którzy posiadają dług nieprzekraczający 116 zł oraz wobec których nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Ostatnie ostrzeżenie

Jeśli wysłane do podatnika powiadomienia nie przynoszą skutku, fiskus podejmuje ostatnią próbę polubownego rozwiązania sprawy. Do podatnika zostaje wysłane oficjalne pismo wzywające do uregulowania zaległości podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.

Egzekucja podatku

Jeśli pomimo pisma z nakazem zapłaty podatnik nadal nie ureguluje swojego zobowiązania może rozpocząć się egzekucja podatku. Za nieuregulowane zobowiązanie podatkowe podatnik odpowiada całym swoim majątkiem.  Urząd skarbowy może m.in. zablokować konto bankowe podatnika, zwrócić się do pracodawcy o dokonanie potrąceń od wynagrodzenia, zlicytować majątek ruchomy czy zająć należące do podatnika nieruchomości. W przypadku, gdy nieuregulowany podatek dotyczy działalności gospodarczej, poza zajęciem majątku firmowego podatnik może spodziewać się także ingerencji w jego prywatny dorobek. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim do dyspozycji urzędu skarbowego pozostaje majątek osobisty dłużnika oraz majątek wspólny z małżonkiem (przedmioty i prawa nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności majątkowej). W celu zapewnienie dłużnikowi oraz jego rodzinie przynajmniej minimalnych warunków do egzystencji prawo przewiduje katalog przedmiotów niepodlegających egzekucji.  Lista rzeczy wyłączonych z egzekucji podatku została określona w art. 8-10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Egzekucja podatku a dodatkowe koszty

W razie egzekucji podatku dłużnik zobowiązany jest pokryć także:

  • opłatę manipulacyjną
  • opłaty za czynności egzekucyjne
  • koszty faktycznie poniesione przez urząd skarbowy w związku z prowadzeniem egzekucji

Obowiązek pokrycia kosztów egzekucyjnych ciąży na podatniku również w sytuacji, gdy po wszczęciu postępowania egzekucyjnego dług zostanie uregulowany.