Każde województwo otrzymuje środki finansowe z Funduszy Europejskich, które mogą zostać przeznaczone na rozwój regionu. Regionalny program województwa lubuskiego na lata 2014-2020 zakłada rozdysponowanie kapitału pieniężnego, pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (652 mln euro) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (255 mln euro). Budżet państwa może stać się dodatkowym źródłem finansowania projektów realizowanych w lubuskim. Zaangażowanie środków krajowych na poziomie minimalnym szacuje się na ok. 160 mln euro. W sumie województwo lubuskie będzie mogło przeznaczyć na różnego rodzaju przedsięwzięcia ok. 1,17 mld euro.

Program województwa lubuskiego - co zostanie zrealizowane?

Plan regionalnego programu województwa lubuskiego obejmie podział środków na realizację działań o charakterze inwestycyjnym. Dotacje zostaną udzielone na wsparcie przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury drogowej oraz sanitarnej, przedsięwzięcia z zakresu odnowy środowiska naturalnego, poprawy bezpieczeństwa czy ochrony zdrowia. Dofinansowane zostaną również przedsięwzięcia, których celem będzie świadczenie pomocy dla osób:

 • zmagających się z wykluczeniem społecznym,

 • mających trudności w odnalezieniu się na rynku pracy,

 • planujących założenie działalności gospodarczej,

 • podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Program obejmie także udzielenie wsparcia finansowego na przeprowadzenie zmian w systemie edukacji w celu zwiększenia szans na znalezienie pracy absolwentom szkół średnich oraz uczelni wyższych. Dotowane będą także inicjatywy wspierające zacieśnianie kooperacji pomiędzy ludźmi nauki a przedsiębiorcami.

Projekty w regionalnym programie województwa lubuskiego zostaną zrealizowane w następujących obszarach:

 • nowoczesna gospodarka – wspieranie działań z zakresu B+R wdrażanych w firmach, pomoc w pozyskiwaniu praw ochronnych (patentów, znaków towarowych), inwestowanie w infrastrukturę badawczo – rozwojową,

 • wzmocnienie konkurencyjności firm  - pożyczki, poręczenia dla MŚP, rozwój inkubatorów przedsiębiorczości, wspieranie postaw przedsiębiorczych, pomoc merytoryczna w podejmowaniu pierwszej działalności gospodarczej,

 • rynek pracy – działania aktywizujące osoby bezrobotne, pomoc przedsiębiorcom w adaptacji do zmian zachodzących w gospodarce, ochrona zdrowia osób pracujących w trudnych warunkach,

 • cyfrowe lubuskie – cyfryzacja urzędów gminy, miasta, powiatu, wspieranie przedsiębiorstw w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w ramach prowadzonej działalności, doskonalenie e-usług i e-produktów,

 • efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – modernizacja energetyczna budynków administracji publicznej, wsparcie indywidualnych inwestycji w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,

 • ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów – zabezpieczenie różnorodności biologicznej, rozbudowa oczyszczalni ścieków, odpadów komunalnych, unieszkodliwianie trujących substancji (np. azbestu),

 • transport – modernizacja infrastruktury kolejowej, drogowej, przebudowa mostów,

 • rewitalizacja – obszarów poprzemysłowych, zdegradowanych biologicznie,

 • edukacja – zmiany we wczesnoszkolnym systemie nauczania, doskonalenie kompetencji zawodowych osób dorosłych, podnoszenie jakości nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich,

 • infrastruktura społeczna – inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, edukację, likwidację ubóstwa, problemów społecznych.

Program województwa lubuskiego - kto może być wykonawcą przedsięwzięć

Każdy projekt, realizowany w ramach regionalnego programu województwa lubuskiego, zawiera regulamin, określający przebieg wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia. W poszczególnych konkursach będą mogły wziąć udział następujące grupy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w szczególności ich partnerstwa (np. konsorcja firm),

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • jednostki badawcze i naukowe,

 • organizacje ochrony zdrowia, wspierające przedsiębiorców,

 • instytucje społeczne oraz związki wyznaniowe. 

Ważne!

Informacje dotyczące projektów realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa lubuskiego można pozyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Punkt zlokalizowany jest w Zielnej Górze przy ul. Chrobrego 1-3-5 (pokój 0.3).