Dysproporcje w rozwoju gospodarczym w naszym kraju są widoczne. Niektórzy ekonomiści dzielą Polskę na trzy regiony: A, B, C. W najgorszej sytuacji ekonomicznej znajduje się Polska C, czyli wschodnia część naszego państwa. Z tego względu powstał osobny krajowy program Polska Wschodnia dotowany z Funduszy Europejskich. Inicjatywa ma na celu wspieranie przedsiębiorczości, wdrażanie innowacji oraz przyczynianie się do ciągłego postępu gospodarczego w regionie. Środki przeznaczone na realizację programu Polska Wschodnia wynoszą 2, 35 mld euro. Co zostanie sfinansowane? W jaki sposób dofinansowanie przyczyni się do rozwoju wschodniej części naszego kraju?

Program Polska Wschodnia - priorytety

Dofinansowanie, udzielane w ramach programu Polska Wschodnia, będzie przeznaczane na tworzenie i rozwijanie nowych firm – start-upów, wspieranie internalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, projektowanie i wytwarzanie innowacyjnych produktów, świadczenie nowoczesnych usług, kompetentne zarządzanie wzornictwem w przedsiębiorstwach. Inicjatywa zakłada także dotowanie inwestycji przeprowadzanych w zakresie komunikacji miejskiej, infrastruktury drogowej i kolejowej.

Osie priorytetowe programu Polska Wschodnia przedstawiają się następująco:

 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia:

 • wdrożenie platform startowych dla nowych koncepcji i pomysłów,
 • wsparcie umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pomoc w tworzeniu oraz utrzymywaniu ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (współpraca firm z różnych regionów Polski),
 • wsparcie działań innowacyjnych, projektowania produktów sieciowych w sektorze MŚP
 • pomoc w sformułowaniu oraz implementacji strategii wzorniczej w przedsiębiorstwach.

2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

 • rozwój transportu miejskiego,
 • inwestycje w infrastrukturę drogową,

3. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

 • modernizacja kolei,
 • rozwój sieci kolejowej,
 • badanie i analizowanie rentowności istniejących i tworzonych połączeń kolejowych.

4. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja programu.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Polska Wschodnia?

Beneficjentami inicjatywy zostaną:

 • powstające firmy - start-upy,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • instytucje badawcze,
 • organizacje zajmujące się wspieraniem innowacji, które prowadzić będą platformy startowe dla młodych przedsiębiorców,
 • PKP S.A.,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Program Polska Wschodnia - finansowanie przedsięwzięć

Wykonawcy projektów muszą pamiętać, aby zapoznać się z regulaminem danego przedsięwzięcia. Zawarte tam informacje wskażą, które koszty mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, w całości objęte dofinansowaniem. Beneficjenci programu Polska Wschodnia powinni mieć także na uwadze, że konieczne będzie dokonanie wkładu własnego. W zależności od rodzaju projektu partycypacja w kosztach będzie kształtowała się nieco inaczej.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone w postaci:

 • refundacji – beneficjent podejmuje się wykonania przedsięwzięcia za własne pieniądze, a po jego ukończeniu otrzymuje zwrot poniesionych wydatków,
 • zaliczki, która zostaje wypłacona na rzecz zaplanowanych wydatków.

Działania wykonawców są monitorowane i kontrolowane. Controlling jest konieczny do prawidłowej realizacji założeń programu Polska Wschodnia. Inicjatywa ma mieć rzeczywisty wpływ na rozwój gospodarczy oraz wspieranie przedsiębiorczości we wschodniej części naszego kraju.