Województwo pomorskie słynie z turystyki nadmorskiej, pięknego miasta portowego Gdańsk o skomplikowanej historii oraz niezdobytego zamku w Malborku. Władze samorządowe starają się podejmować działania, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego tego regionu, wpłyną na poziom życia społeczeństwa, wydobędą potencjał poszczególnych powiatów, gmin lub miast. Program województwa pomorskiego na lata 2014-2020 jest jednym z narzędzi, dzięki którym zostanie zrealizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Alokacja środków z Funduszy Europejskich wynosi ok. 1,86 mld euro, co czyni ten program największym projektem inwestycyjnym w historii województwa pomorskiego. Jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane i czy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania na prowadzoną działalność?

Program województwa pomorskiego - założenia

Program województwa pomorskiego składa się z 12 obszarów wsparcia, w ramach których zrealizowane zostaną różnorodne projekty. W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne osie priorytetowe, ze zwróceniem uwagi na wielkość kapitału oraz przedsięwzięcia, które zostaną wykonane przez beneficjentów inicjatywy.

 

Obszar wsparcia

Wartość łączna dotacji

Projekty

Komercjalizacja wiedzy

139,8 mln euro

 • wspieranie działalności B+R w przedsiębiorstwach,

 • wspieranie transferu wiedzy pomiędzy jednostkami biznesowymi a ośrodkami naukowymi

Przedsiębiorstwa

174,6 mln euro

 • rozwój profesjonalnych usług doradczych świadczonych MŚP,

 • wsparcie finansowe rozwijających się przedsiębiorstw,

Edukacja

119,5 mln euro

 • wzrost jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej,

 • zwiększenie liczby przedszkoli, żłobków

Kształcenie zawodowe

68,7 mln euro

 • podnoszenie poziomu nauczania w szkołach, by zwiększyć kluczowe kompetencje uczniów,

 • stworzenie standardów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami

Zatrudnienie

225,4 mln euro

 • działania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych,

 • rozwój poradnictwa zawodowego

Integracja

114, 3 mln euro

 • działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu

Zdrowie

104,9 mln euro

 • rozwój infrastruktury szpitalnej,

 • zakup sprzętu medycznego

Konwersja

159 mln euro

 • rewitalizacja obszarów zagrożonych ubóstwem,

 • ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków

Mobilność

357,2 mln euro

 • rozwój infrastruktury drogowej,

 • inwestycje w komunikację zbiorową

Energia

214,9 mln euro

 • termomodernizacja budynków wykorzystywanych przez jednostki samorządowe,

 • rozbudowa systemu monitoringu składu powietrza (analiza ilości zanieczyszczeń i substancji szkodliwych)

Środowisko

120,9 mln euro

 • działania prewencyjne z zakresu ochrony środowiska,

 • rekultywacja obszarów zdegradowanych

Pomoc techniczna

65,2 mln euro

 • szkolenia dla osób oceniających wnioski o dotacje,

 • wsparcie instytucji zajmujących się realizacją programu województwa pomorskiego i udzielaniem wsparcia finansowego

Wsparcie dla przedsiębiorców w programie województwa pomorskiego

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy powinni zainteresować się projektami realizowanymi w ramach programu województwa pomorskiego, których celem będzie wsparcie finansowe inicjatyw biznesowych. Osoby, prowadzące działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o pozyskanie środków w szczególności na:

 • rozwijanie nowo powstałych przedsięwzięć biznesowych – start-upów,
 • przeprowadzenie ekspansji zagranicznej,
 • wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
 • projektowanie, wdrażanie zaawansowanych oraz innowacyjnych produktów i usług,
 • zakup nowoczesnych środków produkcji – maszyn, urządzeń produkcyjnych, substytutów,
 • integrację centralnego systemu informacyjnego,
 • współpracę w ramach klastrów, konsorcjów,
 • kooperację w ramach łańcucha wartości z dostawcami i odbiorcami,
 • opracowywanie i implementację nowoczesnych modeli biznesowych, dostosowanych do realiów biznesowych,
 • wsparcie działań B+R, tworzenia innowacji, ich ochrony (patenty) oraz wdrażania w postaci innowacyjnych produktów.

 

Ważne!

Terminy naboru wniosków ogłaszane są na stronie internetowej programu województwa pomorskiego oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym, zlokalizowanym w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 2.

Wsparcie osób prywatnych w programie województwa pomorskiego

Beneficjentami programu województwa pomorskiego mogą zostać przedsiębiorcy, jednostki samorządowe oraz rządowe. Osoby fizyczne mogą wyłącznie uczestniczyć w programie jako uczestnicy / odbiorcy przedsięwzięć. Na przykład osoby bezrobotne będą mogły skorzystać z licznych szkoleń, a zainteresowani otwarciem działalności gospodarczej w ramach przeprowadzanych kursów zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz warunków, jakie należy spełnić, aby móc założyć firmę. Turyści z kolei skorzystają z infrastruktury, która powstanie dzięki realizowanym projektom: tras rowerowych, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także z innych atrakcji turystycznych.