Program Wiedza Edukacja Rozwój, w przeciwieństwie do pozostałych projektów krajowych realizowanych ze środków Unii Europejskiej, nie obejmuje inwestycji infrastrukturalnych, dofinansowania działalności gospodarczej czy kreowania postaw przedsiębiorczych. Inicjatywa kładzie nacisk przede wszystkim na podnoszenie kwalifikacji, nabywanie nowych umiejętności przez obywateli UE.  Działania, podejmowane w ramach tego programu, mają przyczynić się do wzrostu poziomu zatrudnienia, spójności społecznej, a także będą miały wpływ na poprawę funkcjonowania administracji publicznej. Na jakich zasadach można skorzystać z tego programu? Kto może zostać wykonawcą projektów?

Program Wiedza Edukacja Rozwój - beneficjenci 

O dotacje, udzielane w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, nie mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani. Projekty wyłaniane są w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Beneficjentami trybu pozakonkursowego zostają podmioty, wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER. Z kolei o realizację przedsięwzięć w trybie konkursowym mogą ubiegać się w szczególności:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,

 • organizacje pozarządowe,

 • związki zawodowe i organizacje pracodawców,

 • partnerzy społeczni.

 

Ważne!

W poszczególnych konkursach mogą zostać wprowadzone dodatkowe wymagania dotyczące doświadczenia, formy prawnej, posiadania poświadczonych certyfikatami kompetencji przez podmioty, które zamierzają ubiegać się o możliwość realizacji projektu.

Program Wiedza Edukacja Rozwój - grupy docelowe 

Przedsięwzięcia, podejmowane w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, kierowane są m.in. do następujących grup społecznych:

 • osób młodych (15-29 lat), które nie pracują, nie studiują, nie uczestniczą w kursach czy szkoleniach,

 • przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich pracowników,

 • szkół i placówek oświatowych różnego typu, ich pracowników, uczelni i jednostek naukowych,

 • pracowników administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich pracowników,

 • partnerów społecznych.

Co będzie realizowane w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój?

Środki finansowe, przeznaczone na realizację programu Wiedza Edukacja Rozwój, pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (ponad 4,4 mld euro) oraz ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (252,4 mln euro).

Projekt zakłada podejmowanie inicjatyw w zakresie:

 • poprawy działania poszczególnych polityk sektorowych,

 • przeprowadzenia działań w obszarach, w których największa efektywność zostanie zapewniona z poziomu krajowego:

  • wsparcie osób młodych na rynku pracy,

  • szkolnictwo wyższe,

  • innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

  • zdrowie,

  • skuteczna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki oraz rozwoju.

Program Wiedza Edukacja Rozwój - formy wsparcia

W programie Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 zostało określonych 8 możliwych sposobów skorzystania ze wsparcia, oferowanego w ramach realizowanych przedsięwzięć. Wszyscy zainteresowani, spełniający kryteria uczestnika projektu, mogą liczyć na:

1. Szkolenia – przeprowadzane będą zarówno w formule tradycyjnej oraz e-learningowej. W zależności od poziomu szczegółowości prezentowanych treści będą organizowane kursy ogólne oraz specjalistyczne.

2. Doradztwo:

 • indywidualne w zakresie poszerzania kompetencji zawodowych osoby pracującej,

 • wsparcie dla jednostek poszukujących nowej pracy, przekwalifikowujących się, poszukujących informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3.  Dotacje – bezzwrotne wsparcie finansowe na przedsięwzięcia zatwierdzone przez regulamin programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie będzie przeznaczane na aktywizację zawodową osób młodych.

4.  Instrumenty zwrotne – niskooprocentowane pożyczki, poręczenia oraz social venture capital dla jednostek ekonomii społecznej.

5. Praktyki, staże, kursy, mające na celu przeciwdziałać problemom występującym na rynku pracy, podnoszące kwalifikacje osób młodych.

6. Zatrudnienie subsydiowane – wsparcie dla pracowników i dla pracodawcy, który nie będzie musiał ponosić kosztów zatrudnienia nowej osoby w swoim przedsiębiorstwie.

7. Programy mobilnościowe – pomoc w znalezieniu pracy w innym regionie Polski, przeprowadzeniu się, aklimatyzacji.

8. Badania i analizy – przeprowadzanie badań, które mają zidentyfikować problemy, występujące na rynku pracy, zaproponowanie systemowych rozwiązań.