Wschodnia część naszego kraju jest szczególnym obiektem zainteresowania zarówno polskich polityków, jak i urzędników Unii Europejskiej. Powszechnie wiadomo, iż ten region Polski charakteryzuje się gorszymi wskaźnikami ekonomicznymi (w porównaniu do innych części państwa), odzwierciedlającymi poziom życia mieszkańców i kondycję gospodarki. W celu poprawy konkurencyjności tego obszaru został opracowany program krajowy Polska Wschodnia. Każde z pięciu województw, objętych tą inicjatywą, posiada jednak środki na realizację własnych projektów. Budżet programu województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 2,23 mld euro, zajmując 6 miejsce wśród inicjatyw lokalnych. Czy dofinansowanie z Funduszy Europejskich przyczyni się do skutecznej poprawy poziomu gospodarki regionu Polski, słynącego z rolnictwa i żyznych gleb? Czy innowacje i przedsiębiorcy staną się oczkiem w głowie samorządowców, działających na Lubelszczyźnie? Przyjrzyjmy się założeniom programu.

Program województwa lubelskiego - obszary wsparcia i przedsięwzięcia

Doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności regionu ma nastąpić dzięki realizacji 13 obszarów priorytetowych programu województwa lubelskiego. Przedstawiają się one następująco

 • badania i innowacje,

 • cyfrowe lubelskie,

 • konkurencyjność przedsiębiorstw,

 • energia przyjazna środowisku,

 • efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,

 • ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów,

 • ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego,

 • mobilność regionalna i ekologiczny transport,

 • rynek pracy,

 • adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian,

 • wyłączenie społeczne,

 • edukacja, umiejętności i kompetencje,

 • infrastruktura społeczna.

Osie priorytetowe programu województwa lubelskiego zostały podobnie zdefiniowane jak obszary wsparcia, określone w ramach pozostałych regionalnych inicjatyw operacyjnych. Pewną odmienność (w odniesieniu do pozostałych programów regionalnych) stanowią projekty, które mają przyczynić się do wsparcia procesów adaptacji przedsiębiorstw i zatrudnionych pracowników do zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym. W ramach tej osi priorytetowej podjęte zostaną działania w zakresie:

 • zwiększenia kompetencji, umiejętności i wiedzy pracowników przedsiębiorstw,

 • ograniczenie  ryzyka  bezrobocia osób zatrudnionych w firmach restrukturyzowanych,

 • świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorstw, przechodzących modernizację,

 • wsparcie przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji – podejmowanie licznych zmian dostosowawczych do obecnej sytuacji biznesowej,

 • wdrażanie nowych modeli biznesowych, umożliwiających stałą adaptację do zmian w otoczeniu konkurencyjnym.

Zwrócić można także uwagę, że lubelskie władze samorządowe jako ważne zadanie oznaczyły ochronę środowiska naturalnego. Eksploatowanie żyznych gleb przez lata przyczyniło się do częściowej degradacji środowiska naturalnego. Realizacja przedsięwzięć proekologicznych, dofinansowanych przez program województwa lubelskiego, ma przyczynić się do rewitalizacji regionu.

Co ma zostać osiągnięte w programie województwa lubelskiego?

Inicjatywy podejmowane w ramach programu województwa lubelskiego mają wpłynąć na:

 • wzrost stosunku firm innowacyjnych do ogólnej liczny przedsiębiorstw w sektorze usługowym i przemysłowym z 13,6% do 29%,

 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii w sektorze energetycznym z 1,5% do 5,6%,

 • zwiększenie liczby osób przemieszczających się za pomocą transportu zorganizowanego z 126,1 mln do 202,5 mln podróżujących,

 • rozbudowę sieci kanalizacyjnej (409 km) i sieci wodociągowej (323 km),

 • wzrost liczby dzieci w wielu od 3 do 4 lat, korzystających z edukacji wczesnoszkolnej,

 • aktywizację ponad 20 tys. osób bezrobotnych

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe tylko i wyłącznie dzięki ścisłej współpracy przedsiębiorców, jednostek samorządowych oraz ośrodków naukowych. Współpraca i zawieranie trwałych relacji pomiędzy uczestnikami poszczególnych projektów będą przyczyniały się do wzrostu konkurencyjności Polski Wschodniej, a w szczególności Lubelszczyzny.