Wielkopolska jest drugim co do wielkości, a trzecim pod względem wartości PKB (154,2 mld zł, dane na 2012 r.) województwem w Polsce. Zwykle kojarzy się z rolnictwem, polami i łąkami, jednak największa liczba mieszkańców regionu zatrudnionych jest w przemyśle. Idąc za powszechnym trendem, władze urzędu marszałkowskiego nastawiają się na realizację działań o charakterze innowacyjnym. Z tego względu ok. 20% budżetu jest przeznaczone na program województwa wielkopolskiego, którego wartość wynosi ponad 2,8 mld euro, zostanie przeznaczone na wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz nowatorskie przedsięwzięcia. Program zakłada także podjęcie różnego rodzaju przedsięwzięć, które będą miały wpływ na podniesienie atrakcyjności Wielkopolski. Jakie projekty zostaną jeszcze zrealizowane?

Program województwa wielkopolskiego - finansowanie i obszary wsparcia

Budżet programu województwa wielkopolskiego powstał ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (61%), Europejskiego Funduszu Społecznego (24%) oraz wkładu krajowego z budżetu państwa (15%). Niektóre projekty będą także wymagały zaangażowania części środków własnych wykonawców – przedsiębiorcy, ubiegający się o dofinansowanie, muszą mieć świadomość, że wykonywane przedsięwzięcia będą musieli zasilić własnym kapitałem.

Osie priorytetowe programu województwa wielkopolskiego:

 • innowacyjna i konkurencyjna gospodarka - 467 mln euro,

 • społeczeństwo informacyjne 60 mln euro,

 • energia - 353 mln euro,

 • środowisko - 204 mln euro,

 • transport - 414 mln euro,

 • rynek pracy - 264 mln euro,

 • włączenie społeczne - 197 mln euro,

 • edukacja - 156 mln euro,

 • infrastruktura dla kapitału ludzkiego - 261 mln euro,

 • pomoc Techniczna - 70 mln euro.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach programu województwa wielkopolskiego

Jak zostało już wcześniej wspomniane, aż 20% budżetu programu województwa wielkopolskiego, zostanie przeznaczone na wsparcie działalności przedsiębiorstw i podejmowanie działań innowacyjnych. Beneficjentami projektów będą mogli zostać przedsiębiorcy prowadzący swoje firmy w sektorze MŚP, instytucje badawczo – naukowe, ośrodki naukowe, klastry oraz konsorcja przedsiębiorstw, tworzące innowacyjne rozwiązania produktowe, usługowe oraz biznesowe.

Dofinansowaniem zostaną objęte następujące działania:

 • rozbudowa infrastruktury  B+R w ośrodkach badawczych i w przedsiębiorstwach,

 • rozwój kompetencji wspomagających osiągnięcie doskonałości w zakresie B+R,  

 • badania eksperymentalne prowadzone w podmiotach gospodarczych mających na celu udoskonalenie produktów oraz usług,

 • wdrożenie zaprojektowanych innowacji bądź zakupionych rozwiązań technologicznych od firm zewnętrznych,

 • zapewnienie wsparcia doradczo – szkoleniowego dla start-upów,

 • wsparcie finansowe udzielane na zakup  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 • poprawa jakości usług specjalistycznych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,

 • inwestycje infrastrukturalne podejmowane na rzecz rozwoju gospodarczego,

 • przygotowanie terenów pod inwestycje,

 • pomoc w procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw – wsparcie merytoryczne, zwrotne wsparcie finansowe.

Program województwa wielkopolskiego - szkolenia i rozwój kompetencji zawodowych 

Program województwa wielkopolskiego przewiduje także realizację cyklu szkoleń, które adresowane będą do osób bezrobotnych, zmieniających kwalifikacje zawodowe, studentów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Celem tej inicjatywy będzie przede wszystkim lepsze dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać m.in. wsparcie merytoryczne w zakresie motywacji pracowników, wdrożenia systemu planu awansów i ciągłego doskonalenia w swoim przedsiębiorstwie. Warto zainteresować się szkoleniami, gdyż przeprowadzane będą one przez specjalistów, a uczestnictwo w nich będzie zupełnie darmowe.