Program województwa kujawsko – pomorskiego opracowany na lata 2014 – 2020 zakłada realizację przedsięwzięć skategoryzowanych w 12. osiach priorytetowych. Budżet inicjatywy wynosi ok. 2,24 mld euro. W tym roku odbyły się już pierwsze nabory wniosków. Z dotacji będą mogli skorzystać przedstawiciele świata biznesu, nauki, aktywiści oraz władze samorządowe. Udzielane wsparcie finansowe ma przede wszystkim przyczynić się do wzrostu atrakcyjności całego regionu, poprawy jakości życia oraz sytuacji ekonomicznej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Co zostanie zrealizowane i kiedy można aplikować o dofinansowanie do realizacji poszczególnych przedsięwzięć?

Założenia priorytetowe programu województwa kujawsko – pomorskiego

W przyjętym programie województwa kujawsko – pomorskiego zakłada się podjęcie przedsięwzięć w zakresie:

 • wsparcia przedsiębiorstw w zakresie prac B+R oraz wdrażania powstałych innowacji,

 • poprawy wydajności firm z sektora MŚP,

 • podejmowania inwestycji w cyfryzację regionu,

 • modernizacji transportu miejskiego, by nastąpił wzrost zainteresowania komunikacją zbiorową,

 • poprawy ogólnej dostępności transportu,

 • udoskonalenia funkcjonowania infrastruktury medycznej,

 • aktywizacji osób bezrobotnych, promowania mobilności, przekwalifikowywania się w poszukiwaniu nowej pracy,

 • przeciwdziałania wyłączeniu społecznemu,

 • podejmowania inwestycji w edukację, szkolenia zawodowe, zwiększające umiejętności oraz w kształcenie ustawiczne,

 • pozyskiwania odnawialnych źródeł energii,

 • ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego.

Program województwa kujawsko – pomorskiego - harmonogram naboru wniosków

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na realizację przedsięwzięć mają szansę wziąć udział w naborach wniosków, które zostaną jeszcze zorganizowane w IV kwartale bieżącego roku. Środki finansowe z budżetu programu województwa kujawsko – pomorskiego zostaną przeznaczone na:

 • wsparcie procesu internalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP,

 • wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

 • poprawę efektywności energetycznej w budynkach jednostek samorządowych oraz w mieszkaniach prywatnych,

 • promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej i transportu niskoemisyjnego,

 • ochronę i rozwój zasobów kultury,

 • inwestycje podejmowane w infrastrukturę społeczną, przedszkolną, kształcenia zawodowego, promowanie dostępu do usług rozwojowych,

 • wsparcie rozwoju podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej.

Efekty programu województwa kujawsko – pomorskiego

Udzielone wsparcie finansowe na realizację założeń priorytetowych regionalnego programu dla województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2014 – 2020 ma przyczynić się do:

 • zwiększenia wydatków ponoszonych na B+R,

 • wzrostu relacji innowacyjnych firm do ogólnej liczby przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych do 13%,

 • wzrostu odsetka osób korzystających ze środków komunikacji publicznej,

 • zwiększenia stosunku odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej w regionie do 65%,

 • rozbudowy systemu odprowadzania ścieków,

 • wzrostu ilości segregowanych odpadów,

 • objęcia 75% dzieci w wieku od 3 do 4 lat edukacją przedszkolną,

 • udzielenia pomoc ponad 24 tys. bezrobotnych przy poszukiwaniu nowej pracy,

wsparcie ponad 54 tys. studentów w rozwoju kluczowych kompetencji.