Obecnie domeny internetowe potrafią przynosić ich właścicielom ogromne zyski, co jednocześnie sprawia, że mogą być jednym z bardziej wartościowych składników majątku. Prawo do domeny, jako jedno z praw majątkowych, może również zostać poddane egzekucji. Jak przeprowadzić egzekucję z domeny internetowej? Jakie warunki muszą być spełnione, aby zajęcie było skuteczne?

Prawo do korzystania z domeny internetowej jako prawo majątkowe

Według orzecznictwa Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 109/07), prawny sens umowy o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej sprowadza się do zarejestrowania i utrzymywania przez podmiot rejestrujący w światowym systemie oznaczeń domenowych ściśle określonej nazwy indywidualnie przypisanej zarejestrowanemu podmiotowi. Innymi słowy, rejestracja domeny daje obecnie wyłączność do korzystania z niej. Prawo do domeny internetowej jako prawo majątkowe może zostać przeniesione na inny podmiot (w ramach cesji) lub wydzierżawione.

Prawo do domeny internetowej w kodeksie cywilnym

Zgodnie z kodeksem cywilnym, prawo do domeny internetowej jest innym prawem majątkowym i podlega egzekucji na zasadach określonych w kodeksie.

Egzekucja z domeny internetowej

Egzekucja z domeny internetowej może rozpocząć się dopiero po złożeniu wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W składanym wniosku należy precyzyjnie wskazać domenę, istotne jest zatem, aby dłużnik miał do niej pełne prawa. Dodatkowo należy złożyć wniosek o zajęcie prawa do domeny i jego sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Zajęcie prawa do domeny internetowej następuje z chwilą doręczenia zawiadomienia do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Przy czym, jeżeli dłużnik wcześniej otrzymał zawiadomienie, zajęcie prawa skuteczne jest z chwilą tego doręczenia. Jarmin.pl