Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego w ramach prowadzonej egzekucji komorniczej, jest już możliwe - 8 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego.

Elektroniczne zajęcie rachunku w praktyce

Bez wątpienia nowelizacja znacznie usprawni prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Podstawowe znaczenie odgrywa tutaj nowy przepis art. 893 ze zn. 2A Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

"Komornik doręcza pisma bankowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, a bank wnosi pisma do komornika wyłącznie za pośrednictwem tego systemu."

Elektroniczne zajęcie rachunku przez komornika polega więc na przesłaniu do banku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Jednocześnie do dłużnika przesyłane jest zawiadomienie o dokonaniu zajęcia wierzytelności z jego rachunku, natomiast korespondencja banku i komornika odbywać się będzie w sposób całkowicie zinformatyzowany.

Banki zostały zatem zobowiązane do prowadzenia systemu teleinformatycznego i do wykonywania zajęć wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Natomiast sprawny przepływ rozliczeń międzybankowych będzie nadzorowany przez izbę rozliczeniową.

System teleinformatyczny będzie mógł być prowadzony także przez izbę rozliczeniową (jej zadaniem jest sprawny przepływ rozliczeń międzybankowych).

Elektroniczne zajęcie rachunku - co to oznacza dla dłużnika

Banki drogą elektroniczną będą przekazywały komornikom dane o stanie konta dłużnika. Bank poinformuje zatem o ilości środków na koncie dłużnika, czy rachunek podlega zajęciu oraz inne informacje niezbędne dla przeprowadzenia egzekucji.

Zobacz też:

świadczenia socjalne

dofinansowanie pfron

karta szkolenia wstępnego bhp