W przypadku, gdy nasz kontrahent nie wywiązuje się z postanowień umowy, naturalną czynnością jest wystawienie nakazu zapłaty. Jednak co w przypadku, gdy nasz partner w interesach pochodzi z zagranicy? Przeczytaj, czym jest i jak sporządzić europejski nakaz zapłaty! Europejski nakaz zapłaty, jak sama nazwa wskazuje, jest pismem, który może otrzymać każdy obywatel krajów członkowskich UE (oprócz Danii). Pozwala on na dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorcę bez uprzedniego stwierdzenia wykonalności. ENZ dotyczy wyłącznie transgranicznych spraw handlowych i cywilnych. Europejski nakaz zapłaty charakteryzuje się uproszczoną procedurą opierającą się wyłącznie na  złożonych formularzach, a w dodatku - można je wysłać elektronicznie. Aby złożyć europejski nakaz zapłaty, naszym pierwszym krokiem powinno być uzupełnienie formularza A ENZ. Pozew powinien zawierać:

  • nazwę, imiona i nazwiska stron,
  • kwotę roszczenia,
  • stawkę odsetek oraz okres, za jaki żąda odsetek,
  • uzasadnienie roszczenia - opis okoliczności wskazanych jako podstawa roszczenia,
  • uzasadnienie transgranicznego charakteru sprawy,
  • okoliczności uzasadniające właściwość sądu (należy zwrócić uwagę na jurysdykcję kraju)
  • opis dowodów potwierdzających roszczenie.

Pozwany, który otrzymał europejski nakaz zapłaty, ma prawo odwołać się w ciągu 30 dni od momentu jego dostarczenia. Wykonuje go wówczas przy pomocy formularza F (jest on dołączany bezpośrednio z ENZ). Sprzeciw skutkuje przeniesieniem sprawy na grunt postępowania sądowego przed sądem właściwym dla państwa, w którym został wydany ENZ. Zobacz też:

rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron przelicznik netto brutto