Ewidencja przychodów

Ewidencję przychodów wykonuje się osobno na każdy rok podatkowy. W ewidencji przychodów obejmuje się zakresem wyłącznie przychody wykonywanej działalności. Należy jednak zbierać i przechowywać dowody kupienia towarów, aby móc je wykazać przy kontroli urzędu skarbowego. Oprócz tego, wszelkie zapisy w ewidencji powinny być profesjonalnie potwierdzone. Potwierdza się je na bazie faktur, rachunków i innych dokumentów, potwierdzających ich otrzymanie. W sytuacji indywidualnego prowadzenia ewidencji przychodów, powinno się ją przechowywać w miejscu prowadzenia firmy albo w miejscu określonym jako siedziba firmy. Regulamin umożliwia ewidencjonowanie sprzedaży tak samo pisemnie, jak i przy pomocy specjalistycznych aplikacji komputerowych. Trzeba nie zapominać, że nie każda sprzedaż powinna być potwierdzona fakturą. Nie istnieje obowiązek wystawiania rachunku czy faktury osobie fizycznej, nieprowadzącej podmiotu gospodarczego, jeżeli o to nie poprosi. Przychód do ewidencji wprowadza się w tej sytuacji na bazie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego. Niezastosowanie się do aktualnych przepisów podatkowych grozi poważnymi sankcjami prawnymi.