Nie każdy, kto sprzedaje towary lub usługi, musi korzystać z kasy rejestrującej - fiskalnej. Z grona podatników zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą wyłączone są bowiem pewne branże. Kluczową rolę odgrywa również kwota obrotów sprzedażowych w ciągu całego roku podatkowego. Kiedy więc kasa nie jest konieczna?

Obowiązek posiadania kasy rejestrującej

W myśl ustawy o VAT, każda działalność gospodarcza, dokonująca sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych, nie posiadających działalności gospodarczej, rolników ryczałtowych oraz przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie – poza działalnością gospodarczą – zobligowana jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Od tej reguły jest jednak kilka odstępstw. Otóż, obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie tyczy się:
  • działalności gospodarczych, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. PLN
  • nowo powstałych działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. PLN
  • działalności gospodarczych, korzystających z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług
Ponadto, jeszcze do końca kwietnia 2011 roku, z obowiązku posiadania kasy fiskalnej zwalnia się:
  • podatników, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w przypadku gdy wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania w zakresie działalności wymienionej
  • podatników, dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), w przypadku gdy w 2010 roku udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w artykule 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwanej dalej 'ustawą', był wyższy niż 70 %
  • czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 roku zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia
  • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
Co więcej, jeszcze do końca kwietnia bieżącego roku, z konieczności posiadania kas rejestrujących zwolnieni są również prawnicy i lekarze, sprzedający swoje usługi. Z kolei, na stałe z obowiązku posiadania kas fiskalnych zwolnieni są adwokaci i radcowie prawni, świadczący swoje usługi wyłącznie na rzecz innych firm.