Nie musisz płacić podatku za wszystko, co przewiduje ustawa. W prawie podatkowym występuje bowiem dużo ulg, z których korzystać mogą właściciele firm. Ulgi podatkowe to przewidziane w przepisach prawa podatkowego odliczenia, zwolnienia, obniżki albo zmniejszenia, których użycie powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Reguły stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych opisane są precyzyjnie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ordynacji podatkowej (Dziennik Ustaw z 2005r. Nr 8, poz. 60 j.t. z późn. zm.). W polskim prawie podatkowym przewidziane są ulgi podatkowe przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga podatkowa może polegać w takim przypadku na:
 • odliczeniu od uzyskanego dochodu (np. składki na ubezpieczenie społeczne)
 • odliczeniu od podatku (np. składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 • zastosowaniu niższych stawek podatkowych
Z kolei, z przepisów w/w ustawy wynika, że organ podatkowy może na wniosek podatnika:
 • odroczyć termin płatności podatku albo rozłożyć zapłatę podatku na raty
 • odroczyć albo rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • umorzyć w całości albo w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę albo opłatę prolongacyjną
Rodzaje ulg podatkowych Generalnie ulgi podatkowe można podzielić na:
 • ulgi z tytułu darowizny na cele społeczne, będące ulgami o charakterze stymulacyjnym
 • ulgi z tytułu rehabilitacji niepełnosprawnego członka rodziny podatnika, będące ulgami o charakterze rodzinnym
 • ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika, będącego osobą niepełnosprawną, stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika
 • ulgi z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
 • ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (rentowe, chorobowe, Fundusz Pracy, zdrowotne, emerytalne, wypadkowe), będące kosztami związanymi z uzyskaniem przychodu przez przedsiębiorcę
 • ulgi dla Małych Podatników
 • ulgi w podatku dochodowym z tytułu kosztów tworzenia nowej inwestycji
 • ulgi inwestycyjne
 • ulgi dla nowych podatników
 • ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy
Ulg podatkowych może udzielić również organ władzy samorządowej. Warto jednak pamiętać, że charakter ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych właścicielom firm przez organ podatkowy, jakim jest prezydent miasta lub burmistrz lub wójt, przesądza o ich pomocowym przeznaczeniu, a co za tym idzie, ulgi takie mogą zostać przyznane tylko w formie pomocy publicznej, w tym 'pomocy de minimis'.