business calculatorFakturę korygującą wystawia się, w sytuacji gdy nabywca zwraca towar lub przykładowo sprzedawca zmienił pierwotną cenę towaru lub wykonania usługi. Koryguje ona pierwotnie wystawioną fakturę dokumentującą sprzedaż.  Można również za jej pomocą poprawić pierwotnie zaistniałe pomyłki formalne lub wyliczeniowe a także źle zastosowaną stawkę podatku VAT. Dokument sprzedaży korygujący zawierać słowa 'korekta' lub 'faktura korygująca'. Faktura korekta, winna posiadać stałe dane:
  • numer kolejny,
  • datę jej wystawienia,
  • nazwę sprzedawcy i kupującego,
  • ich adresy,
  • numery NIP,
  • datę wystawienia,
  • numer faktury korygowanej,
  • oznaczenie „FAKTURA KORYGUJĄCA”.
Powinna także zawierać te informacje które się znalazły na pierwotnie korygowanej fakturze  i i których dotyczy faktura korygująca. W wypadku gdy dotyczy udzielenia rabatu, zwrotu towarów, wówczas należy wykazać kwotę i typ udzielonego rabatu. Dla rozliczenia podatku VAT wymagane jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Faktura korygująca wpływająca na rozliczenie podatku VAT

Dla wystawiającego fakturę korygującą ważna jest data odbioru potwierdzenia, zaś dla nabywcy data wpływu faktury korygującej. Te właśnie daty przesądzają o terminie, w jakim dokonają oni korekty rozliczenia VAT. Jeśli podwyższenie stawki podatku VAT wynika z popełnionego uprzednio błędu, w wyniku którego wystąpiła zaległość podatkowa, to w przeciwieństwie do odbiorcy tej faktury, wystawca ma obowiązek podwyższyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym rozliczył pierwotnie wystawioną fakturę. Nie obowiązuje tu zastrzeżenie, że rozliczenie korekty nastąpi dopiero po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Sprzedawca musi podwyższyć podatek należny w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawił fakturę pierwotną.

Brak potwierdzenia odbioru korekty a obniżenie VAT należnego

Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie może być podstawą do pozbawienia podatnika prawa do zmniejszenia podatku należnego. Tak uznał WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 30 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 249/08.Sprzedawca musi posiadania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę, które stanowi podstawę do zmniejszenia VAT należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym je otrzymał. Zdaniem WSA, nie wolno pozbawiać podatnika prawa do pomniejszenia VAT należnego tylko dlatego, że brakuje potwierdzenia odbioru faktur korygujących.

Faktura korygująca w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

W  przypadku WNT oraz w związku z nim  otrzymania faktury korygującej in minus, podatnik jest zmuszony do rozliczenia korekty za miesiąc, w którym otrzymał tę fakturę korygującą.