Faktura VAT jest dokumentem zawierającym dokładne informacje dotyczące transakcji zakupu lub sprzedaży. Obowiązek jej wystawiania mają czynni podatnicy VAT podczas transakcji z inną firmą. W pozostałych sytuacjach jedynie na  żądanie nabywcy.  Każda faktura powinna zawierać określone elementy, które reguluje art. 106e ust. 1 pkt ustawy o VAT.

Elementy faktury VAT- co powinna zawierać poprawnie sporządzona faktura?

Według ustawy faktura VAT powinna zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii identyfikujący fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron transakcji wraz z adresami,
 • NIP,
 • datę dostarczenia towaru lub wykonania usługi jeśli jest inna niż data wystawienia faktury,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • ilość towaru lub zakres usługi,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich rabatów, które nie zostały uwzględnione w kwocie netto,
 • łączną wartość netto towarów lub usług,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami   VAT i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Dodatkowe elementy faktury VAT

Niektóre faktury powinny zawierać dodatkowe specyficzne elementy dotyczące np. odwrotnego obciążenia czy metody kasowej stosowanej przez małe firmy. Można zawrzeć dodatkowo informacje na temat terminu i sposobu płatności bądź dodatkowe uwagi do dokumentu. Co ciekawe ustawa o podatku VAT nie wymaga podpisu lub wystawienia pieczątki jednak w rzeczywistości jest to często praktykowane.