Faktura VAT RR to specyficzny rodzaj faktury. Tyczy się dóbr rolnych kupowanych od rolnika ryczałtowego. Co powinna zawierać?

Rolnikiem ryczałtowym nazywamy rolnika, dokonującego dostawy towarów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze i jednocześnie korzystający ze zwolnienia od podatku na podst. art. 43 ust. 1 pkt 3 z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kupując [towar od takiego rolnika, nabywający będący czynnym podatnikiem VAT, wystawia za sprzedawcę fakturę oznaczoną „ Faktura VAT RR ”, która dokumentuje nabycie tych produktów. Fakturę należy wystawić w dwóch egzemplarzach, a oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Ponadto musi ona zawierać dodatkowe oświadczenie rolnika: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Powyższe oświadczenie sporządzone w dwóch egzemplarzach powinno zawierać: imiona i nazwiska dostawcy i nabywcy, ich adresy, NIP, PESEL, numery dowodów osobistych, datę i nazwę organu wydającego oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

Zawartość faktury VAT RR

Faktura VAT RR musi zawierać takie informacje jak:

1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
2) NIP lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
3) numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeśli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną,
4) datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
5) nazwy nabytych produktów rolnych,
6) jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
7) cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
8) wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
11) wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.