Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smilingPosiadanie firmy wiąże się z wypełnianiem najróżniejszych druków i formularzy urzędowych. Ich zagadkowo brzmiące nazwy często pochodzą od skrótów czynności wykonywanych przez właściciela firmy. Z jakimi formularzami spotykają się przedsiębiorcy?

Urząd miasta lub gminy

Zakładając działalność gospodarczą, przedsiębiorca zaczyna od wypełnienia formularza CEIDG-1. Druk ten stanowi przede wszystkim zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jednocześnie jednak stanowi:

 • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON;
 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP;
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wśród deklaracji, które należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyróżnić można:
 • ZUS ZUA - formularz stosowany w przypadku zgłoszenia nowego pracownika bądź siebie do ubezpieczeń lub w przypadku jakiejkolwiek korekty danych. Formularz ten składa się w sytuacji, gdy zgłaszana osoba objęta jest pełnym ubezpieczeniem społecznym, a także gdy przedsiębiorca zmienia po dwóch latach składkę z ulgowej na pełną;
 • ZUS ZZA - formularz składany w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń siebie bądź pracowników lub w przypadku jakiejkolwiek korekty danych - w sytuacji gdy osoba zgłaszana jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • ZUS ZIUA - stosowany w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, zgłoszonego wcześniej na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA (część III ZUS ZUA lub ZUS ZZA);
 • ZUS ZCNA - służy do zgłoszenia danych członków rodziny podatnika bądź pracownika dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, służy także do wyrejestrowania z tego ubezpieczenia;
 • ZUS ZWUA - formularz składany w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wyłącznie społecznych albo wyłącznie zdrowotnego;
 • ZUS DRA - miesięczna deklaracja rozliczeniowa/korygująca, na której płatnik rozlicza wszystkie składki  a także świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, co ważne - jeśli przedsiębiorca opłaca składkę od najniższej możliwej podstawy oraz nie zatrudnia pracowników, nie ma obowiązku składania tej deklaracji co miesiąc;
 • ZUS RCA - imienny raport, w którym wykazuje się należne składki i wypłacone świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w przypadku gdy ubezpieczony podlega pełnym ubezpieczeniom społecznym. Na tym formularzu nanosi się także wszelkie korekty;
 • ZUS RZA - imienny raport miesięczny o należnych składkach w przypadku, gdy ubezpieczony  podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składa się go także w celu korekty danych;
 • ZUS RSA - imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach (zasiłkach) i przerwach w opłacaniu składek np. podczas urlopu chorobowego, służy także do korekty danych;
 • ZUS ZSWA - na formularzu tym przekazywane są informacje dotyczące pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którzy są umieszczeni w prowadzonej przez płatnika ewidencji i za których musi on opłacać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • ZUS RMUA - miesięczna informacja dotycząca odprowadzanych za pracownika składek ZUS. Na dzień dzisiejszy wydawana jest tylko na żądanie pracownika. Płatnicy składek mają bowiem obowiązek przekazać raz w roku do 28 lutego za rok ubiegły, roczne zestawienie składek wykazanych w ZUS. Dane powinny być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące. Jeśli pracodawca przekazuje pracownikowi informacje RMUA (lub w innej formie) na bieżąco co miesiąc, nie ma obowiązku przekazywać już zestawienia rocznego;
 • ZUS IWA - informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki: zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2012 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych (zasady ustalania liczby ubezpieczonych opisane są w poradniku dostępnym w jednostkach terenowych lub na stronach internetowych ZUS), byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2013 r. oraz byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Urząd skarbowy

W urzędzie skarbowym właściciel działalności gospodarczej najczęściej wypełnia formularz:
 • VAT – w celu rozliczeń, powiadomień i zmian w podatku od towarów i usług;
 • VAT-R - formularz służący ustaleniu opłacania podatku VAT przez przedsiębiorcę;
 • PIT – w celu złożenia zeznania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • CIT – w celu złożenia zeznania podatkowego od osób prawnych.