an open bookIzba skarbowa jest urzędem o charakterze pomocniczym dla aparatu podatkowego oraz nadzorującym, którym jest dyrektor izby skarbowej. Z punktu widzenia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie, dyrektor izby skarbowej jest jednym z organów administracji niezespolonej realizującym zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa, jednakże pozostającym poza zasięgiem władzy wojewody. Izby skarbowe podlegają jedynie ministrowi finansów.

W świetle artykułu 5 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych do zakresu działania izb skarbowych należy:

  • ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez ministra finansów,
  • wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach,
  • rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych,
  • nadzór nad urzędami skarbowymi.

Natomiast dyrektor izby skarbowej jest organem właściwym w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji organów podatkowych pierwszej instancji, jak również wznowienia postępowania. Jest również organem odwoławczym od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej, a także organem nadzoru i organem odwoławczym od orzeczeń wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych działających jako organy egzekucyjne. Wynika to z treści artykułu 26 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.