Stocksy_txpedb2698fen4000_Medium_134003

Obecnie przedsiębiorcy dokonujący zakupów różnego rodzaju usług, nie ograniczają się wyłącznie do firm polskich. Często zakupy dokonywane są z państw spoza Unii Europejskiej, w tym z USA czy Australii. Dochodzi wtedy do transakcji, która stanowi import usług. Otrzymana faktura nie ma jednak zwykle naliczonego VAT i jego rozliczenie leży po stronie nabywcy.

Kiedy występuje import usług

Z ustawy o VAT wynika, jakie warunki muszą zostać spełnione, by dana transakcja stanowiła import usług:

  • miejscem świadczenia usługi jest Polska (tu bierze się pod uwagę kraj nabywcy),
  • świadczącym usługę jest podatnik, który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski i nie rozliczył z tytułu tej transakcji samodzielnie w polskim urzędzie skarbowym podatku należnego,
  • usługobiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium Polski, która jest zobowiązana do rozliczania w polskim urzędzie skarbowym.

Import usług - obowiązek podatkowy

Dla transakcji importu usług charakterystyczną cechą jest to, że sama faktura nie decyduje o obowiązku podatkowym i rozliczeniu VAT. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu:

Katalog Stron

  • zakończenia usługi lub
  • otrzymania zapłaty przez usługobiorcę,

w zależności co nastąpiło jako pierwsze.

Obowiązek podatkowy wyznacza dzień, w którym należy wykazać rozliczenie transakcji importu usług.

Jak rozliczać import usług

W przypadku importu usług cena nabycia usługi stanowi podstawę do naliczenia podatku VAT. Jeżeli wartość wyrażona jest w walucie obcej, to należy ją przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Otrzymana wartość będzie stanowiła kwotę netto, od której należy wyliczyć podatek VAT (zwykle wg stawki 23%).

Przykład.

Przedsiębiorca zakupił od firmy z USA szablon strony internetowej na kwotę 50 USD. Zapłata jak i udostępnienie szablonu nastąpiły w tym samym dniu, tj 22.05.2015 r.

Wyliczenie:

50 USD x 3,6605 (tabela nr 097/A/NBP/2015 z dnia 2015-05-21) = 183 zł

183 zł x 23% = 42 zł

Podstawa opodatkowania wynosi 183 zł, a kwota należnego podatku VAT to 42 zł.

Co ważne, jeżeli zakup związany jest z czynnościami opodatkowanymi, to przedsiębiorcy przysługuje odliczenie naliczonego podatku w tej samej kwocie. Tym samym transakcja pod względem VAT staje się neutralna.

Import usług w deklaracji VAT

Import usług stanowi transakcję, którą wyodrębnia się w deklaracji VAT. Zakup usługi od podatnika spoza UE wykazuje się w dwóch miejscach (deklaracja VAT-7 wersja 14):

  • pola 27 i 28 (część C, wiersz 11. Import usług),
  • pola 41 i 42 (część D.2. Nabycie towarów i usług pozostałych).

Import usług przez nievatowca Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, również mają obowiązek rozliczenia podatku VAT. Ponieważ nie są zobowiązani do składania deklaracji VAT-7, to w takim wypadku wykazują rozliczenie importu usług w deklaracji VAT-9M. Co ważne deklarację należy złożyć i wyliczony podatek uiścić do 25-ego dnia miesiąca następującego po tym, w którym transakcja miała miejsce. U przedsiębiorców prowadzących Księgę przychodów i rozchodów, opłacony VAT będzie stanowić koszty firmowy.


Podsumowując, zakup usługi od podatnika z innego kraju spoza UE, niezależnie od tego czy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym czy też korzystającym ze zwolnienia - wywołuje obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług. Liste.pl

Zobacz też:

> Kwota wolna od potrąceń

Brutto netto wynagrodzenie

Jarmin.pl