Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, pamiętaj o tym, że koszty transportu, czy też wysyłki, powinny być ewidencjonowane w księdze przychodów i rozchodów. Dowiedz się, jak to zrobić w sposób prawidłowy.   Zdarzenia gospodarcze w KPiR KPiR jest ewidencją przychodów i rozchodów. Oznacza to, że podatnik zapisuje w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które są związane z prowadzoną działalnością. Wygląd i zawartość księgi są ściśle określone przez rozporządzenie Ministra Finansów. Składa się ona zawsze z 16 kolumn:

  • kolumna nr 1 - numer porządkowy operacji,
  • kolumna nr 2 - data wykonania operacji,
  • kolumna nr 3 - nazwa oraz numer dowodu księgowego,
  • kolumna nr 4 - dane kontrahentów,
  • kolumna nr 5 - adres kontrahenta,
  • kolumna nr 6 - opis operacji, np. “zakup kwiatów październik”,
  • kolumna nr 7 - wartość przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i usług,
  • kolumna nr 8 - wszystkie przychody, które są zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale nie są przychodami ze sprzedaży towarów i usług, np. kary umowne,

 

 • kolumna nr 9 - zsumowanie wartości przychodów (7+8)

 

 • kolumna nr 10 - wpisy dotyczące zakupów materiałów podstawowych oraz towarów handlowych w cenie zakupu,
 • kolumna nr 11 - koszty związane z zakupem towarów i materiałów handlowych np. koszty transportu,
 • kolumna nr 12 - informacje o wynagrodzeniu dla pracowników podatnika w kwocie brutto,
 • kolumna nr 13 - koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które nie są związane z zakupem towarów (materiałów) kosztami ubocznymi zakupu oraz wynagrodzeniami pracowników, np. opłaty za czynsz,
 • kolumna nr 14 - suma kosztów (12 + 13),
 • kolumna nr 15 - zaszłości gospodarcze (o ile występują),
 • kolumna nr 16 - uwagi dodatkowe informacje o prowadzonej działalności, np. uzyskane dotacje unijne.

  Praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy mają problemy z właściwym zaklasyfikowaniem pozostałych kosztów uzyskania przychodów. Kłopotliwe jest odróżnienie kosztów związanych z zakupem towarów i materiałów handlowych od kosztów ubocznych prowadzonej działalności.   Koszty związane z zakupem towarów i materiałów handlowych w KPiR Do kosztów związanych z zakupem towarów i materiałów można zaliczyć przykładowo:

 • koszty transportu,
 • koszty załadunku i wyładunku,
 • koszty przesyłki,
 • koszty ubezpieczenia w drodze.

Wydatki te księguje się zawsze w 11. kolumnie. Natomiast pozostałe wydatki będące kosztami uzyskania przychodów umieszcza się w kolumnie 13. Są to np.:

 • wydatki na media (czynsz, ogrzewanie, prąd),
 • ubezpieczenie społeczne,
 • wydatki związane z eksploatacją samochodu,
 • amortyzacja środków trwałych.

  Rozróżnienie kolumn 11 i 13 ma tutaj kluczowe znaczenie. Jak widać, obie kolumny służą księgowaniu kosztów pośrednich. Najłatwiej zapamiętać, że kolumna 11 jest zarezerwowana dla kosztów ściśle związanych z zakupem towarów handlowych, natomiast 13 to koszty umożliwiające prowadzenie działalności albo z niej wynikające.  

Ważne!Usługi podwykonawców są mylnie traktowane jak zakup materiałów handlowych i księgowane w kol. 10. Natomiast zakup usługi obcej jest księgowany w kol. 13.

  Warto pamiętać, że koszty te rozlicza się na podstawie dokumentów księgowych, np. faktur. Przedsiębiorca musi być przygotowany na kontrolę tychże dokumentów. Jeżeli księgę prowadzi biuro rachunkowe, zapisy dokonywane są na podstawie dowodów przekazywanych przez podatnika zgodnie z postanowieniami umowy, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.   Przykład 1. Przedsiębiorca handluje zbiornikami paliwa do samochodów osobowych, kupuje je u producenta, który wysyła je kurierem.   Koszty przesyłki kurierskiej należy zaksięgować w kolumnie 11, koszt zbiornika w 10.  

c2a http://poradnik.wfirma.pl/-w-ktorej-kolumnie-kpir-zaksiegowac-koszty-transportu-towarow-handlowych