Ewidencjonując wydatki przez księgę przychodów i rozchodów szczególną uwagę należy zwrócić na wydatki, które dotyczą dwóch lat podatkowych. Doskonałym przykładem tego typu kosztu jest polisa ubezpieczeniowa samochodu osobowego. Wystawiona została w bieżącym roku podatkowym, a termin jej ważności mija w roku następnym. Nie dziwi więc fakt, że zazwyczaj wiąże się to z wątpliwościami związanymi z terminem dokonania tego rozliczenia. Jak ująć w księdze polisę ubezpieczeniową? Odpowiedź uzyskasz poniżej!

Przedsiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów mają możliwość wyboru dwóch metod ewidencjonowania wydatków: kasową i memoriałową. Metoda kasowa polega na ewidencjonowanie kosztów w dacie ich ponoszenia, bez konieczności podporządkowania ich do lat podatkowych, w których pojawił się związany z nimi przychód. Przy użyciu metody memoriałowej powiązuje się wydatki z uzyskanymi z tytułu ich ponoszenia przychodami. Od wybory metody ewidencjonowania przychodów i rozchodów zależy sposób rozliczenia polisy ubezpieczeniowej.

Stosując metodę kasową całkowity koszt polisy ubezpieczeniowej ujmuje się po stronie kosztów z datą jego poniesienia, czyli zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176) z dniem wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. W opisanej sytuacji będzie to data wystawienia polisy.

W przypadku metody memoriałowej przyjęto, że koszt ubezpieczenia samochodu powinien zostać podzielony proporcjonalnie na lata, które go dotyczą.