Wraz ze zbliżającym się latem coraz więcej osób decyduje się na dojazdy do pracy rowerem. Jest to korzystne zarówno dla zdrowia jak i portfela biorąc pod uwagę ceny paliw. Wielu przedsiębiorców również decyduje się na dojazdy do pracy czy też w związku z załatwianiem spraw firmowych na przemieszczanie się rowerem. W związku z czym pojawia się pytanie, czy rower można zaliczyć do majątku firmowego? Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Podróż służbowa Podróż służbowa

Rower w kosztach firmowych

Jeśli przedsiębiorca jest w stanie udowodnić, że pojazd będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności możliwe jest zaliczenie tego nietypowego wydatku do kosztów firmowych.

Samochód i rower w firmie

Warto zwrócić również uwagę, że posiadanie w majątku firmowym samochodu czy też rozliczanie kosztów w związku z użytkowaniem prywatnego pojazdu w działalności nie wyklucza zaliczenia do kosztów firmowych faktury za rower.

Potwierdzenie tego stanowiska możemy znaleźć w interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie lekarza posiadającego cztery gabinety lekarskie w różnych punktach miasta.

W interpretacji możemy przeczytać “(...)wydatek poniesiony na zakup roweru będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będzie miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. jeżeli rower ten będzie wykorzystywany na potrzeby i w ramach działalności. (...) Sam fakt użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup roweru. Jednakże ponownie podkreślić należy, iż aby omawiany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi zaistnieć związek przyczynowy określony w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wykazanie związku przyczynowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywaną działalnością gospodarczą oraz jego wpływ na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów spoczywa na podatniku.”

Sytuację w której przedsiębiorca zakupił rower w celu zabezpieczenia w razie awarii samochodu można traktować w analogiczny sposób. W związku z czym należy podkreślić, że posiadanie samochodu zaliczonego do środków trwałych nie wyklucza możliwości aby rower również stanowił koszt podatkowy.

Rower jako koszt firmowy

Ujęcie roweru w wydatkach firmowych zależne jest od jego ceny oraz przewidywanego okresu użytkowania. Rower może zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów jeśli jego wartość nie przekracza 3 500 zł, powinien zostać ujęty w kolumnie 13 KPiR. Może też zostać poddany amortyzacji jeśli jego wartość jest wyższa niż 3 500zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT oraz brutto w przypadku podatników zwolnionych) a przewidywany okres jego użytkowania jest dłuższy niż rok. Przed rozpoczęciem amortyzacji rower należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych, będzie on amortyzowany ze stawką 18%, wynika to z zaliczenia go do grupy 790 KŚT. W przypadku małych podatników możliwe jest skorzystanie z amortyzacji jednorazowej de minimis.