Jakie zbiory danych osobowych zgłasza się w GIODO?

Michał, Warszawa

Każdy administrator danych osobowych ma obowiązek zidentyfikować zbiory danych osobowych (usystematyzowane zestawy danych), jakie przechowuje/przetwarza i wprowadzić środki oraz metody ich ochrony. Niektóre z tych zbiorów podlegać mogą rejestracji prowadzonej przez GIODO.

Z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych zwolnieni są administratorzy danych m.in.:

  • przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • powszechnie dostępnych.

Zwolnienia od generalnej zasady rejestracji zbiorów danych osobowych ustawodawca wykazał dokładnie w art. 43 ust. 1 pkt 1–11 Ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z powyższym, jeżeli podmiot przetwarza dane osobowe w zbiorze jako administrator danych, a jednocześnie nie zachodzi żadna z przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1–11 ustawy, to podmiot ten jest zobowiązany do zgłoszenia (zarejestrowania) zbioru danych osobowych u GIODO.