Kalkulator wynagrodzeń

Dla pracodawcy kalkulator zarobków jest bardzo ważnym narzędziem. Dzięki niemu może on w szybki sposób wyliczyć, jaki powinien odprowadzać podatek i składki ZUS przy danym wynagrodzeniu brutto. Kalkulator wynagrodzeń brutto netto uwzględnia zwykłe i podwyższone koszty przychodu, ulgę podatkową, a także składki na Fundusz Pracy i FGŚP.

Co przelicza kalkulator wynagrodzeń Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne

Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne

Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Ulga podatkowa - jest to kwota.

Przysługuje do odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym wypłacone jest wynagrodzenie, pod warunkiem, że pracownik złożył deklarację PIT-2.

Fundusz pracy- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Składkę tą ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca:

  • co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku pracy.