Jednolity wzór deklaracji VAT w całej UE oraz taki sam zestaw wymogów dla podatników w zakresie ich wypełniania - taki postulat znalazł się we wniosku legislacyjnym, z którym wystąpiła Komisja Europejska. W nowej deklaracji ma być tylko pięć obowiązkowych do wypełnienia rubryk. Do czasu opracowania jednolitego wzoru przewidziano jednak, by państwa członkowskie mogły starać się o wprowadzenie dodatkowych rubryk - maksymalnie może ich być 26. Sprawdź, czy możliwe jest aby w całej UE obowiązywał jeden wzór deklaracji VAT!

Ujednolicenie deklaracji - wzór deklaracji VAT 

Obecnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej stosowanych jest aż 28 różnych wzorów deklaracji. W niektórych krajach deklaracje mają do wypełnienia aż po 100 obowiązkowych rubryk. Zaproponowane ujednolicenie ma na celu ograniczenie biurokracji, ułatwienie przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz zwiększenie wydajności administracji podatkowej w całej UE.

Jest to również kolejny krok ku harmonizacji systemu podatków. Coraz więcej podatników jest zobowiązanych do rozliczania się z podatków w więcej niż jednym państwie UE (np. poprzez przekroczenie limitów przy sprzedaży wysyłkowej z kraju). Różne wymogi i wzory deklaracji są w tym przypadku sporym utrudnieniem dla przedsiębiorców.

Algirdas Šemeta, który jest komisarzem ds. podatków tak komentuje omawiane zmiany: "Wprowadzenie standardowej deklaracji VAT stwarza korzystną sytuację. Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z uproszczonych procedur, zmniejszenia kosztów oraz ograniczenia biurokracji. Rządy otrzymają nowe narzędzie służące do poprawy przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT, które powinno przyczynić się do zwiększenia ich dochodów. Dzisiejszy wniosek oznacza zatem potwierdzenie naszego zaangażowania w stworzenie jednolitego rynku sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej, jak również dążenia do poprawy przestrzegania przepisów podatkowych w UE."

Według postulatu przedsiębiorstwa będą zobowiązane do składania deklaracji z częstotliwością miesięczną, a mikroprzedsiębiorstwa - w ujęciu kwartalnym. Na dzień dzisiejszy w niektórych państwach członkowskich występuje obowiązek złożenia podsumowującej rocznej deklaracji VAT. Po wprowadzeniu jednolitej deklaracji VAT, dodatkowe informacje podsumowujące zostałyby zniesione.

W złożonym wniosku znalazły się również argumenty zachęcające do korzystania z elektronicznego przesyłania deklaracji, które jest znacznym uproszczeniem powodującym jednocześnie przyspieszenie procesu składania deklaracji.

Jednolite wnioski mają na celu nie tylko ułatwienia dla podatników, ale również uszczelnienie całego systemu. Wg szacunków podatek VAT to 21% dochodów budżetów państw UE, a w samym tylko 2011 roku nie pobrano należności o wartości ok. 193 mld €.

Dodatkowo Komisja Europejska wyliczyła, że uproszczona deklaracja VAT we wszystkich państwach członkowskich może przynieść oszczędności rzędu 15 mld € rocznie. Przewiduje się, że nowe regulacje wejdą w życie już w 2017 roku.