Pracownicy wybierając miejsce pracy często kierują się oferowaniem przez przedsiębiorcę karty MultiSportWpływa ona pozytywnie na aktywność fizyczną pracowników jak i zaangażowanie w pracy oraz stanowi oszczędność dla posiadaczy karty. Podatnicy często decydują się na ten koszt ponieważ zwiększa lojalność pracowników wobec pracodawcy. Jak to wygląda w kwestii podatkowej? Sprawdźmy.

Czym jest koszt firmowy?

Za koszt firmowy w ujęciu podatkowym uznaje się wydatek, który spełnia kryterium stawiane przez art. 22 ust. 1 ustawy o PIT: “Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.” Podsumowując, kosztami firmowymi mogą być koszty, które mają związek z przychodami przedsiębiorstwa i nie zostały ujęte w katalogu wydatków których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Ważne! Obowiązkiem podatnika podczas kontroli urzędu skarbowego jest uzasadnienie poniesionego kosztu.

Potwierdzają to organy podatkowe np. w indywidualnej interpretacji podatkowej o sygn. IBPBI/2/423-1780/10/PC wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: “(...)Podsumowując, w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, iż Wnioskodawca może, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, na rzecz pracowników w postaci zakupu karnetów na siłownie i inne formy wypoczynku ruchowego (karty MultiSport). W tym miejscu należy zaznaczyć, iż prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z przychodem oraz prawidłowym jego udokumentowaniem. Na podatniku bowiem ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego, dlatego też Spółka powinna posiadać dowody dokumentujące integracyjno - motywacyjny charakter przedmiotowych przedsięwzięć sportowych (...).”

Karta Multisport ze strony pracownika

Dla pracownika Karta Multisport jest nie tylko dodatkiem motywacyjnym, ale również przychodem od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.Obliczamy ją od różnicy pomiędzy ceną nabycia karty MultiSport, a kwotą opłacaną przez pracownika lub zleceniobiorcę. Podobne stanowisko prezentują organy podatkowe.w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 stycznia 2014 r., sygn. ILPB2/415-992/13-2/WS: “(...) jeżeli podatnik będący osobą fizyczną (tutaj pracownik) otrzyma nieodpłatnie określone świadczenie – usługę, to ustalając kwotę przychodu z tego tytułu wpierw należy wziąć pod uwagę cenę, za jaką świadczenie zostało nabyte. Podkreślić przy tym należy, że ceną, poprzez którą definiuje się kwotę przychodu podatnika, jest cena brutto, tj. wraz z zawartym w niej podatkiem od towarów i usług.” Przykład 1.Pracodawca Marian Kowalski nabył dla 40 pracowników karty MultiSport. Faktura zakupu wyniosła 6800 zł brutto. Cena jednostkowa brutto karnetu wynosi 170 zł. Pracodawca dofinansowuje 70% wartości karnetu, pozostałe 30% płaci pracownik. 119 zł, które finansuje pracodawca musi zostać doliczona do należnego pracownikowi w danym miesiącu wynagrodzenia.

Inne formy motywacji pracownika

  • pakiety medyczne
  • pakiety ubezpieczeniowe
  • karty podarunkowe/bony towarowe itd.

Katalog stron internetowych