Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzenie rewolucyjnych zmian w zakresie obowiązku rejestrowania obrotu na rzecz osób fizycznych przy pomocy kas fiskalnych. Zgodnie z założeniami nowe kasy fiskalne online mają być wyposażone w funkcję automatycznego wysyłania raportów oraz paragonów na specjalny serwer Ministerstwa Finansów. Projekt ustawy znajduje się obecnie w Sejmie, natomiast my przyjrzymy się bliżej nowym przepisom.

Projektowane zmiany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach wpłynął do Sejmu 27 kwietnia 2018 r. Zgodnie z przepisami końcowymi ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 r. Warto również wskazać, że projekt przewiduje, iż terminy potwierdzeń ważności dla kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r., natomiast dla kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r.

Centralne Repozytorium Kas

Nową instytucją, która ma zostać wprowadzona na mocy ustawy, ma być Centralne Repozytorium Kas. Ustawa podaje, że ma to być system teleinformatyczny służący do odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących. Prowadzenie Centralnego Repozytorium Kas zostało powierzone Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Zamysłem ustawodawcy jest, aby każda kasa fiskalna była połączona z Repozytorium za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, która ma zapewnić przesyłanie, w postaci elektronicznej, danych z kasy w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane, które mają zostać przesłane, będą obejmować takie informacje, jak wysokości sprzedaży, kwotę podatku należnego, stawkę VAT, rodzaj towaru/usługi, a także czas i miejsce instalacji kasy. Co ważne, informacje przesyłane do systemu teleinformatycznego nie będą obejmowały danych dotyczących nabywcy (z wyjątkiem NIP-u, jeżeli nabywca poda go w trakcie zawierania transakcji).

Obowiązkowe przejście na kasy fiskalne online

Choć ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 r., to jednak wymiana starych kas na nowe ma odbywać się w sposób stopniowy i systematyczny. Jednakże ustawodawca przewidział pewne kategorie podatników, które obowiązkowo będą musiały stosować kasy online. W przypadku bowiem przedsiębiorców:

  • świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, jak również dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – kasy online obowiązują od 1 stycznia 2019 r.;
  • świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – kasy online obowiązują od 1 lipca 2019 r.;
  • dokonujących świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu – kasy online obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

Kasy fiskalne online - ulga na zakup

Utrzymana zostanie dotychczasowa ulga na zakup kasy rejestrującej. Prawo do uzyskania ulgi na zakup kasy rejestrującej przysługiwałoby podatnikom, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach oraz w związku z tym zakupili kasy online nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Ulga polega na możliwości odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kas w wysokości 90% jej ceny, nie więcej jednak niż 700 zł.

Dodatkowo z opisanej ulgi mogą korzystać także te podmioty, które dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online oraz podatnicy zobowiązani przepisami ustawy do wymiany kas rejestrujących. Projekt nie zakłada objęciem ulgą zakupu kas funkcjonujących na starych zasadach. Oznacza to, że ulga, na zasadzie praw nabytych, dotyczy wyłącznie tych kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii, które zostaną nabyte przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Katalog kar za działania niezgodne z przepisami

Dodatkowo projekt ustawy zmieniającej zakłada wprowadzenie kar finansowych za naruszenie regulacji ustawowych. W przypadku gdy do obrotu wprowadzono kasę rejestrującą, która nie spełnia funkcji lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego nakłada w drodze decyzji na producenta krajowego, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kasy rejestrującej albo inny podmiot wprowadzający do obrotu tę kasę, karę pieniężną w wysokości 5000 zł. Podstawą do wydania decyzji w zakresie wymaganych funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących jest opinia Prezesa Głównego Urzędu Miar, która zawiera opis braków w zakresie spełnienia tych funkcji lub wymagań technicznych.

Ponadto w przypadku gdy podatnik nie podda w obowiązującym terminie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada w drodze decyzji na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł.

Wpływy ze wspomnianych kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.