Powszechną praktyką przedsiębiorców stało się przekazywanie dla celów użytkowania w firmie rzeczy stanowiących ich prywatny majątek. W każdym bowiem momencie mogła nastąpić zmiana tej decyzji, a przeniesienie towaru przy nabyciu którego podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT na potrzeby własne przedsiębiorcy nie wywoływało żadnych negatywnych konsekwencji. Jak jednak będzie w roku 2014 gdy w życie wejdą zmiany dotyczące przepisów ustawy o VAT?

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT "Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...)”.

Odpłatna dostawa towarów

Ustawa o VAT art. 7 ust. 2 wyjaśnia co, oprócz sprzedaży, należy rozumieć przez odpłatną dostawę towarów:

“Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1)przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

Przekazanie towarów na cele osobiste a VAT

Biorąc pod uwagę definicję odpłatnej dostawy towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT można zauważyć, że opodatkowaniu będzie również podlegało nieodpłatne przekazanie towarów na cele prywatne podatnika. Nie dotyczy to jednak towarów, przy których nabyciu podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia. Oznacza to, że w 2014 roku wciąż nie będzie opodatkowane przeniesienie towarów na potrzeby własne, które uprzednio podatnik wniósł na stan firmy jako prywatny majątek (bez prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT) ani tych co do których przy nabyciu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT.

Przedsiębiorco zachowaj ostrożność!

Jednak w praktyce przedsiębiorcom zaleca się wstrzymanie od pochopnego wnoszenia prywatnego majątku do firmy tuż przed rokiem 2014. Zmiany dążą bowiem do opodatkowania sprzedaży nawet tych rzeczy używanych w firmie, przy których nabyciu nie odliczono VAT. Nie wiadomo jeszcze, jak w praktyce przepisy będą interpretowane w przypadku przeniesienia rzeczy używanych w  firmie na potrzeby własne. Warto więc przeczekać 3 miesiące, aż zmiany wejdą w życie i sytuacja unormuje się.