Dochodzenie należności od nierzetelnych kontrahentów dla przedsiebiorców wiąże się najczęściej z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Czy koszty windykacji mogą być kosztem uzyskania przychodu?

Co może być kosztem uzyskania przychodu?

Aby wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodu powinien:

  • spełniać definicję kosztu uregulowaną w ustawie o PIT/CIT;
  • być odpowiednio udokumentowany (dowodem księgowym);
  • być racjonalnie poniesiony;
  • nie może być wykluczony z katalogu kosztów (np. wydatki na reprezentację niezależnie od tego czy spełniają definicję kosztu, nie mogą go stanowić);

Zgodnie z ustawą o PIT, kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. Niezwykle ważny jest związek wydatku z prowadzoną działalnością i to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar jego udowodnienia w razie zakwestionowania wydatku przez urząd skarbowy. Wyjątki kosztów, których przedsięsiębiorca nie zaliczy jako koszty podatkowe wymienia art. 23 ustawy o PIT.

Koszty windykacji a koszty uzyskania przychodu

Jeżeli koszty windykacji dotyczą "firmowej" należności to nie ma wątpliwości co do tego, że można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Ważne, aby podjęte przez przedsiębiorcę czynności wpływały na odzyskanie należności i miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i osiągniętymi z tego tytułu przychodami. Drugim warunkiem jest racjonalne uzasadnienie kosztów firmy windykacyjnej oraz ich udokumentowanie. Oprócz faktur lub rachunków przedsiębiorca powinien również zadbać o dodatkowe dokumenty, tj:

  • umowy z firmami windykacyjnymi, z których wynikałby zakres świadczonych usług i stawki,
  • dokumenty świadczące o powstałej zaległości i świadczące o wykonaniu określonych czynności windykacyjnych itp.
Uwaga! Do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć wierzytelności odpisanych wcześniej jako nieściągalne.

Zobacz też:

płaca netto