Jeżeli planujesz wydzielić w swoim mieszkaniu część komercyjną na potrzeby prowadzonej działalności, z powodzeniem możesz starać się o kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny - wymagania banków

Dla większości banków działalność gospodarcza jest jednym z podstawowych źródeł dochodów. Jednak w przypadku małych przedsiębiorstw banki nie są zbyt chętne do udzielania wysokich kredytów. Dlatego przed zgłoszeniem się do banku, przedsiębiorca powinien przemyśleć dokładnie, jak dużą część mieszkania chce przeznaczyć na działalność oraz w jaki sposób można ją określić procentowo. Większość banków zastrzega sobie także, że ubiegając się o kredyt działalność musi być prowadzony określony czas. Najczęściej jest to 12 miesięcy.

Kredyt hipoteczny a wielkość powierzchni użytkowanej

To, jaka wysokość kredytu hipotecznego zostanie przyznana przedsiębiorcy, zależne jest także od wielkości powierzchni, która zostanie wykorzystana do celów komercyjnych. W zależności od banków, najczęściej jednak powierzchnia firmy nie może przekraczać 50% powierzchni użytkowej.

Kredyt hipoteczny - potrzebne dokumenty

Jeżeli przedsiębiorca spełnił wszystkie wyżej wymienione warunki, może ubiegać się o kredyt hipoteczny. Potrzebne mu będą następujące dokumenty:

Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek oryginał,
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych oryginał,
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zezwolenie na prowadzenie działalności, w przypadku działalności koncesjonowanej,
 • PIT 36 lub PIT 36L poprzedni rok obrachunkowy / dwa poprzednie lata obrachunkowe (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania),
 • PIT/B (załącznik PITu 36),
 • wyciąg z rachunku firmowego,
 • oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego (jeśli konto prywatne jest równocześnie kontem firmowym).

Zobacz też:

Księgowanie leasingu samochodu osobowego ubezpieczenia społeczne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Działalność gospodarcza (KPiR)

 • Księga przychodów i rozchodów za bieżący rok obrachunkowy oraz za poprzedni rok obrachunkowy (strony: tytułowa, pierwsza, wszystkie strony bieżącego miesiąca oraz podsumowanie miesięcy poprzednich z pieczęcią uprawnionego biura rachunkowego na każdej stronie oraz pieczątką i podpisem osoby prowadzącej działalność),
 • informacja o odpisach amortyzacyjnych.

Działalność gospodarcza (pełna księgowość)

 • deklaracja podatkowa CIT lub deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok obrachunkowy: bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy / za dwa ubiegłe lata obrachunkowe,
 • bilans, rachunek zysków i strat za ostatni kwartał.

Działalność gospodarcza rozliczana w formie ryczałtu ewidencjonowanego

 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie ostatnich 6 miesięcy (druk banku),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 2 lata lub kopie deklaracji podatkowych za 2 lata (PIT – 28) potwierdzone przez Urząd Skarbowy,
 • księga przychodów lub ewidencja faktur za okres bieżący.

Działalność gospodarcza rozliczana w formie karty podatkowej

 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie 6 miesięcy (na druku banku),
 • kopia decyzji urzędu skarbowego o wymiarze karty podatkowej (stałego podatku) na dany rok.

  Katalog stron