Zaliczka przy WDT

Przy sprzedaży towarów przez czynnych podatników VAT do firm z innych państw UE, dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Transakcja ta rodzi dodatkowe obowiązki po stronie sprzedawcy. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź czy zaliczka przy WDT powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

WDT - kiedy powstaje

Zgodnie z ustawą o VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium Polski do innego państwa członkowskiego UE, gdzie ma miejsce przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Art. 13 ust. 1 ustawy o VAT:“Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2–8.”

Dodatkowo musi zostać spełniony warunek, że nabywca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska (czyli posługuje się numerem VAT z prefiksem swojego kraju, który można zweryfikować na stronie vies.pl).

Obowiązek podatkowy przy WDT

Przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury sprzedaży, ale nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dostawa towarów miała miejsce.

Zatem w przeciwieństwie do zasad ogólnych odnoszących się do krajowych transakcji sprzedaży, obowiązek podatkowy wiąże się przede wszystkim z wystawieniem faktury.

Zaliczka przy WDT

Zaliczka w transakcjach krajowych powoduje konieczność rozliczenia się z podatku VAT. W przypadku transakcji z zagranicznymi kontrahentami gdzie ma miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, obowiązek podatkowy nie wystąpi. Uchylony został bowiem ust. 3 w art. 20 ustawy o VAT i w związku z tym przedsiębiorca nie wystawia faktury zaliczkowej, ani też nie ma obowiązku rozliczenia od otrzymanej kwoty podatku VAT. Sama zaliczka przy WDT nie wywołuje powstania obowiązku podatkowego, a dopiero wystawienie faktury na dostawę towaru rodzi konieczność rozliczenia z VAT.

Zobacz też:

Rozliczanie delegacji

Badania okresowe pracowników

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron