Wśród małych i średnich przedsiębiorstw można zauważyć, że coraz częściej korzystają one ze środków oferowanych z pomocy publicznej udzielanej przez państwo. Szczególnie jeżeli chodzi o kredyt z gwarancją de minimis, przeznaczone na bieżące pokrycie wydatków przedsiębiorstwa lub rozwój nowych inwestycji. Na czym polega owa gwarancja oraz kto i gdzie może ubiegać się o udzielenie środków z pomocy?

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis jest szczególnym rodzajem wsparcia przedsiębiorców udzielanym przez państwo, gdyż nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Innymi słowy, może zostać udzielona podmiotowi ubiegającemu się o pomoc bez uzyskania zgody wspomnianej komisji. Wartość oferowanego wsparcia dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć w sumie 200 000 euro. W przypadku osób prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego limit ten jest niższy, a mianowicie wynosi 100 000 euro. Wskazane ograniczenia obowiązują w odniesieniu do roku podatkowego, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc, oraz do dwóch poprzedzających lat podatkowych.

Ważne!

Wartość gwarancji de minimis przeliczana jest po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z dnia otrzymania pomocy.

Kredyt z gwarancją de minimis - co to takiego?

Gwarancja kredytu w ramach pomocy de minimis stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego udzielonego przedsiębiorcy w sytuacji, gdy nie będzie on w stanie wywiązać się z płatności określonych w umowie kredytowej. Wsparcie w tym zakresie polega na pokryciu zobowiązania przez gwaranta (państwo), który  następnie dokonuje rozliczeń bezpośrednio z kredytobiorcą zobowiązanym do zwrócenia gwarancji wraz z odsetkami za zwłokę.

Gwarancja udzielana jest na kredyty inwestycyjne lub obrotowe przeznaczone na rozwój przedsiębiorstw oraz pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymane środki pieniężne mogą zostać wykorzystane nie tylko na opłatę wydatków związanych z nabyciem towarów handlowych lub usług, ale także na pokrycie zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zatem otrzymany kredyt z gwarancją może zostać wykorzystany w bieżącej działalności firmy w zależności od potrzeb  i planów przedsiębiorcy. Co istotne, udzielany jest jako kredyt na rachunku bieżącym, linia kredytowa lub po prostu jako zwykły kredyt na pokrycie wydatków.

Warunki w zakresie udzielania pomocy de minimis są z góry ustalone:

 • maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy,

 • jej wartość nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,

 • nie obejmuje odsetek oraz pozostałych kosztów kredytu,

 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,

 • w pierwszym roku jest bezkosztowa (przy udzieleniu w 2013 roku), natomiast za drugi rok prowizja wynosi 0,5% kwoty gwarancji.

Gdzie starać się o kredyt?

Przedsiębiorcy mogą starać się o uzyskanie kredytu z gwarancją de minimis w bankach kredytujących, które podpisały umowę współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wniosek o uzyskanie gwarancji wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu należy składać bezpośrednio do placówki banku, w którym przedsiębiorca zamierza starać się o kredyt.

Lista banków, które oferują kredyt z gwarancją de minimis:

 • PKO Bank Polski S.A.,

 • mBank S.A.,

 • ING Bank Śląski S.A.,

 • Banki Spółdzielcze i Banki BPS,

 • Banki Spółdzielcze i SGB-Bank S.A.,

 • BOŚ Bank S.A.,

 • Raiffeisen Bank Polska S.A.,

 • Getin Noble Bank S.A.,

 • Idea Bank S.A.,

 • Toyota Bank Polska S.A.,

 • Bank Zachodni WBK S.A.,

 • Krakowski Bank Spółdzielczy,

 • Alior Bank S.A.,

 • Bank Pekao S.A.,

 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.,

 • Bank Millenium S.A.,

 • Bank BGŻ S.A.,

 • PLUS BANK S.A.,

 • FM Bank PBP S.A.,

 • Deutsche Bank PBC S.A.,

 • Bank BPH S.A.